Криворізька районна рада

Дніпропетровська область

Положення про постійні комісії Криворізької районної ради VІII скликання

Додаток 1
до рішення районної ради
від 15.12.2020 р.
№ 3 – I/VIII

 

 

І. Загальні положення

Постійні комісії Криворізької районної ради (далі – постійні комісії) є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень районної ради.
Повноваження постійних комісій визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положенням про постійні комісії Криворізької районної ради VІII скликання (далі – Положення).
Постійні комісії у своїй практичній діяльності керуються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими та нормативними актами, Регламентом Криворізької районної ради (далі – Регламент районної ради) та її рішеннями.
Постійні комісії будують свою роботу на основі законності, гласності, рівноправності, вільного колективного обговорення і вирішення питань, які належать до їх компетенції.
Постійні комісії є підзвітними районній раді та відповідальними перед нею. Усі постійні комісії мають рівні права в раді.
Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. 
Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності постійних комісій.
Постійні комісії не мають статусу юридичної особи.
Утворюються такі постійні комісії районної ради:

 • постійна комісія районної ради з питань соціально-економічного розвитку району, бюджету та фінансів;
 • постійна комісія районної ради з питань базових галузей економіки, соціальної політики і праці;
 • постійна комісія районної ради з питань підприємництва, переробної промисловості, торговельного та побутового обслуговування;
 • постійна комісія районної ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства;
 • постійна комісія районної ради з питань екології та енергозбереження;
 • постійна комісія районної ради з питань будівництва, транспорту, зв’язку та благоустрою;
 • постійна комісія районної ради з питань культури, духовності та спорту;
 • постійна комісія районної ради з питань науки, освіти, сім’ї та молоді;
 • постійна комісія районної ради з питань землекористування, агропромислового комплексу та соціального розвитку села;
 • постійна комісія районної ради з питань законності, регламенту та депутатської етики, діяльності рад та розвитку місцевого самоврядування, зв’язків з об’єднаннями громадян і засобами масової інформації;
 • постійна комісія районної ради у справах охорони здоров’я, дитинства та материнства, ветеранів, інвалідів та дітей війни;
 • постійна комісія районної ради з питань використання природних ресурсів.

II. Порядок створення та структура постійних комісій

Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії за пропозицією голови ради. Кількісний та персональний склад кожної постійної комісії визначається радою.
Персональний склад постійних комісій формується радою, як правило, відповідно до пропорційного представництва депутатів у фракціях та групах. Кількісний склад постійних комісій становить не менше п’яти та не більше семи депутатів.
Питання структури вирішуються при затверджені персонального складу комісій.
Розподіл обов’язків між членами постійної комісії затверджується на засіданні комісії.
До складу постійних комісії не можуть бути обрані голова районної ради та заступник голови районної ради.

III. Функції постійних комісій, їх права та обов’язки

Постійні комісії виконують три основні функції: 

 • підготовчу, яка включає в себе діяльність, спрямовану на підготовку проектів рішень, які планується винести на розгляд районної ради, розроблення відповідних проектів рішень районної ради, попередній розгляд та підготовку висновків і пропозицій щодо проектів рішень, які планується винести на розгляд районної ради, доопрацювання за дорученням районної ради, заступником голови районної ради окремих проектів рішень, до яких після попереднього розгляду пропонуються зміни та доповнення, узагальнення зауважень і пропозицій, що надійшли до проектів рішень районної ради, внесення пропозицій стосовно перспективного планування роботи ради з питань, що належать до компетенції постійної комісії, підготовку та подання на розгляд районної ради депутатських запитів;
 • організаційну, яка вміщує в себе діяльність з планування роботи комісії, проведення збору та аналізу інформації з питань, що належать до повноважень постійної комісії, попереднього обговорення кандидатур посадових осіб, яких призначає районна рада, підготовки відповідних висновків стосовно цих кандидатур, підготовки питань на розгляд районної ради відповідно до її відання, участі у формуванні порядку денного пленарних засідань районної ради, підготовки рішень, надання висновків, рекомендацій, роз’яснень, пропозицій, розгляду звернень, які надійшли до постійної комісії у встановленому порядку, у разі необхідності – участь у спільних засіданнях постійних комісій районної ради, підготовку письмових звітів про підсумки діяльності постійної комісії на пленарні засідання районної ради;
 • контрольну, яка вміщує в себе діяльність щодо здійснення контролю за виконанням рішень ради підприємствами, організаціями, установами всіх форм власності, їх посадовими особами з питань, що належать до компетенції постійної комісії, аналіз практики застосування рішень районної ради в діяльності органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади району, їх посадових осіб з питань, що належать до відання постійної комісії, підготовки та надання відповідних висновків і рекомендацій на розгляд районної ради, підготовки і подання на розгляд районної ради депутатських запитів, направлення матеріалів для відповідного реагування в межах, установлених законом, органам місцевого самоврядування та виконавчої влади.

Постійні комісії за дорученням ради, голови районної ради, заступника голови районної ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання, які виносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань.
Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб (окрім першої сесії), які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, готують висновки з цих питань.
За дорученням районної ради, голови районної ради, заступника голови районної ради або за власною ініціативою постійні комісії:

 • здійснюють контроль за виконанням рішень районної ради;
 • вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також організацію роботи місцевої державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб з питань, що належать до відання ради;
 • подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради.

Постійні комісії вносять пропозиції стосовно порядку денного пленарних засідань районної ради з питань, що належать до їх компетенції, визначають доповідачів (співдоповідачів), які виступають на пленарних засіданнях з доповідями (співдоповідями) в порядку, установленому Регламентом районної ради.
Постійні комісії з питань, які належать до їх відання, у порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали й документи.
За результатами вивчення та розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії та підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови комісії або секретарем комісії.
Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісії у встановлений нею строк.
За дорученням районної ради, голови районної ради, заступника голови районної ради та згідно з чинним законодавством для вивчення питань, пов’язаних з проблемами окремих територіальних громад району, постійні комісії у своїй діяльності можуть взаємодіяти з відповідними місцевими радами і відповідними комісіями цих рад.
Звернення, що надходять до постійної комісії, розглядаються головою постійної комісії або за його дорученням заступником голови комісії, секретарем чи іншим членом комісії в порядку та терміни, визначені законодавством України.
Голови постійних комісій районної ради входять до складу президії районної ради.
Жодна постійна комісія не може виступати від імені районної ради, якщо вона не отримала на це відповідних повноважень.

IV. Форми та організація роботи постійних комісій

Форма роботи постійної комісії – її засідання, які скликаються в міру необхідності та є правомочними, якщо в них бере участь не менше половини від загального складу комісії.
Засідання постійної комісії скликає за необхідністю голова комісії.
За рішенням комісії, прийнятим більшістю від присутніх на засіданні членів комісії, можуть проводитись закриті засідання постійної комісії.
Голова районної ради та заступник голови районної ради координують діяльність постійних комісій ради, дають їм доручення, сприяють організації виконання їх рекомендацій. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за дорученням районної ради, голови районної ради, заступника голови районної ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.
Постійні комісії можуть використовувати виїзну форму проведення засідання.
Здійснення звукозапису, відеозйомок, трансляція засідання по радіо і телебаченню проводиться за згодою головуючого на засіданні. Якщо хтось із членів постійної комісії не підтримує згоди головуючого на засіданні з цього питання, приймається рішення комісії. Про здійснення звукозапису, відеозйомок, трансляції засідання по радіо і телебаченню оголошується головуючим перед розглядом питань порядку денного засідання.
Голосування на засіданні здійснюється членами постійної комісії особисто і відкрито. При рівній кількості протилежних голосів, під час голосування у комісії, право переважного голосу має голос голови постійної комісії. Підрахунок результатів під час відкритого голосування здійснюється секретарем комісії, а в разі його відсутності – членом комісії, визначеним головуючим на засіданні. Результати голосування заносяться до протоколу засідання постійної комісії із зазначенням кількості голосів „за”, „проти”, „утримались”.
Постійна комісія для вивчення питань, розроблення проектів рішень може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, науковців та профільних спеціалістів.
Постійні комісії можуть організовувати „круглі столи”, конференції та інші заходи, проведення яких не суперечить чинному законодавству та Регламенту районної ради.
Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії.
Голова комісії:

 • скликає, організовує і веде засідання комісії;
 • організовує підготовку необхідних матеріалів до засідань;
 • дає доручення членам комісії;
 • представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами;
 • доповідає районній раді про роботу комісії, інформує про позицію постійної комісії з питань, розглянутих на її засіданнях;
 • щокварталу інформує відповідні фракції районної ради про відсутність без поважних причин їх членів на засіданнях постійних комісій;
 • організовує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії.

У разі відсутності голови комісії чи неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.
У разі вибуття члена постійної комісії зі складу депутатів голова районної ради виносить на розгляд ради питання про обрання іншого члена комісії, а також у разі необхідності – про обрання голови постійної комісії замість вибулого.

V. Ведення діловодства в постійних комісіях

За стан діловодства постійної комісії відповідають голова комісії і секретар комісії.
Порядок ведення діловодства визначається кожною комісією самостійно.
Діловодство постійної комісії веде секретар комісії.
Діловодство постійної комісії формується з таких документів:

 • списку членів постійної комісії;
 • обліку відвідування засідань депутатами;
 • протоколів засідань постійної комісії, рішень ради з питань, що належать до компетенції комісії;
 • довідкового матеріалу постійної комісії (довідки, акти, інформації та інші матеріали з питань, які вивчалися депутатами, листування постійної комісії);
 • матеріалів із контролю та перевірок виконання рішень районної ради, інформації про їх виконання;
 • аналізу роботи постійної комісії.

Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії та оформляються протоколом. При рівній кількості протилежних голосів, під час голосування у комісії, право переважного голосу має голос голови постійної комісії.
Протоколи засідань постійної комісії оформляються в день засідань або протягом трьох наступних днів і передаються до виконавчого апарату районної ради.
У протоколі засідання постійної комісії зазначаються:

 • дата, час і місце проведення засідання;
 • прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх та відсутніх на засіданні, список запрошених осіб;
 • порядок денний засідання;
 • розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також запрошених осіб, які виступили на засіданні;
 • результати голосувань з питань порядку денного;
 • прийняті рішення, висновки, ухвалені рекомендації.

Протоколи нумеруються окремо з першого номера в межах кожного скликання і підписуються головою комісії та секретарем комісії, а в разі відсутності голови – головуючим на засіданні.
Усі поточні документи діловодства постійних комісії зберігаються у профільних відділах виконавчого апарату районної ради.
Справи постійного зберігання передаються за описами до загального відділу виконавчого апарату районної ради для зберігання та подальшої передачі до Державного архіву Криворізької району.

VI. Функціональна спрямованість

До компетенції постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку району, бюджету та фінансів належать вивчення, попередній розгляд, підготовка висновків та проектів рішень з питань щодо:

 • забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-економічного розвитку району, бюджету та фінансів, моніторингу та контролю в межах, установлених законодавством та цим Положенням, виконання її засад на території району;
 • затвердження та розгляду регіональних програм у сфері соціально-економічного розвитку району, бюджету та фінансів, звітів про їх виконання;
 • розподілу коштів районного бюджету, внесення змін до нього та розгляд звітів про його виконання;
 • розподілу переданих з інших рівнів бюджетів коштів у вигляді додаткових дотацій та субвенцій;
 • регулювання відносин, передбачених нормами законодавства України, що належать до компетенції постійної комісії.

До компетенції постійної комісії районної ради з питань базових галузей економіки, соціальної політики і праці належать вивчення, попередній розгляд, підготовка висновків та проектів рішень з питань щодо:

 • забезпечення реалізації державної політики у сфері базових галузей економіки, соціальної політики і праці та контролю в межах, установлених законодавством та цим Положенням, виконання її засад на території району;
 • затвердження та розгляду регіональних програм у сфері базових галузей економіки, соціальної політики і праці;
 • розробки та вжиття необхідних заходів, спрямованих на розвиток базових галузей економіки, соціальної політики і праці;
 • розподілу коштів районного бюджету, внесення змін до нього та розгляду звітів про його виконання у сфері базових галузей економіки, соціальної політики і праці;
 • розгляду звітів про виконання регіональних програм у сфері базових галузей економіки, соціальної політики і праці;
 • регулювання відносин, передбачених нормами законодавства України, що належать до компетенції постійної комісії.

До компетенції постійної комісії районної ради з питань будівництва, транспорту, зв’язку та благоустрою належать вивчення, попередній розгляд, підготовка висновків та проектів рішень з питань щодо:

 • стану та розвитку будівельного комплексу;
 • розгляду та підготовки пропозицій до планів та програм будівництва і реконструкції об’єктів у випадках, передбачених законодавством;
 • розміщення, проектування та будівництва об’єктів;
 • участі в тендерних процедурах визначення виконавців реалізації за рахунок коштів районного бюджету програм будівництва, розвитку транспорту, зв’язку та благоустрою;
 • розгляду питань реалізації затверджених програм будівництва об’єктів, що фінансуються з районного бюджету;
 • розгляду проектів місцевих містобудівних програм у випадках, передбачених законодавством;
 • затвердження відповідно до чинного законодавства правил забудови і благоустрою населених пунктів;
 • сприяння залученню на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії та промисловості з виробництва будівельних матеріалів, до обслуговування населення району та районного господарства засобами транспорту і зв’язку;
 • розташування на території району об’єктів поводження з відходами з метою поліпшення благоустрою;
 • контролю за виконанням програм, пов’язаних з будівництвом, транспортом, зв’язком, благоустроєм території регіону, а також використанням природних ресурсів при реалізації заходів зазначених програм;
 • розвитку усіх форм зв’язку при реалізації заходів регіональних програм, розгляду надання бюджетних коштів на виконання цих програм;
 • погодження розміщення, будівництва житлових, цивільних, виробничих та інших об’єктів формування регіональних будівних ансамблів та ландшафтних комплексів, зон відпочинку та оздоровлення населення тощо;
 • роботи підприємств, установ, організацій транспорту і зв’язку в частині реалізації програм соціально-економічного розвитку території району.

До компетенції постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства належать вивчення, попередній розгляд, підготовка висновків та проектів рішень з питань щодо:

 • забезпечення реалізації державної політики у сфері комунальної власності, житлово-комунального господарства, виконання її засад на території району, моніторинг та контроль у межах, установлених законодавством та цим Положенням;
 • затвердження та розвитку соціальних програм у сфері комунальної власності, житлово-комунального господарства;
 • ефективного водопостачання, водовідведення, теплопостачання й енергозабезпечення населення району та підприємств, установ, закладів, що належать до районної комунальної власності;
 • підвищення ефективності використання об’єктів районного комунального майна;
 • розподілу коштів районного бюджету, внесення змін до нього та розгляду звітів про його виконання у сфері комунальної власності, житлово-комунального господарства;
 • розподілу переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій, спрямованих на виконання заходів у сфері комунальної власності, житлово-комунального господарства;
 • ефективного управління та розпорядження об’єктами житлово-комунального господарства, а також підпорядкованими підприємствами, установами, закладами, що належать до районної комунальної власності;
 • можливості встановлення пільг, надання фінансової допомоги житлово-комунальним підприємствам, іншим підприємствам, установам та закладам, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Криворізького району;
 • створення, ліквідації, реорганізації, перепрофілювання підприємств, установ, закладів, що належать до районної комунальної власності;
 • затвердження регіональних програм у сфері комунальної власності та житлово-комунального господарства, розгляду звітів про їх виконання;
 • встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, які надаються підприємствами, що перебувають у спільній власності територіальних громад, представництво інтересів яких здійснює районна рада, а також суб’єктами господарювання, що здійснюють управління (експлуатацію) цілісними майновими комплексами таких підприємств;
 • регулювання відносин, передбачених нормами чинного законодавства України та цим Положенням, що стосуються питань комунальної власності, житлово-комунального господарства.

До компетенції постійної комісії районної ради з питань землекористування, агропромислового комплексу та соціального розвитку села належать вивчення, попередній розгляд, підготовка висновків та проектів рішень з питань щодо:

 • залучення інвестицій, розвитку інфраструктури у сфері агропромислового комплексу;
 • ліквідації наслідків підтоплення на територіях об’єднаних територіальних громад;
 • сприяння розвитку системи водопостачання та газифікації на селі;
 • контролю за виконанням заходів програми будівництва житла на селі та сприяння розвитку будівництва сільського житла;
 • контролю за виконанням рішень районної ради, що стосуються питань агропромислового комплексу та соціального розвитку села, якщо це передбачено зазначеними рішеннями;
 • затвердження програм соціально-економічного розвитку району в частині агропромислового комплексу та соціального розвитку села, цільових програм з цих питань, заслуховування звітів про їх виконання;
 • затвердження районного бюджету в частині агропромислового комплексу та соціального розвитку села, внесення змін до нього, затвердження звітів про його виконання з питань, що належать до компетенції постійної комісії;
 • регулювання відносин, передбачених нормами законодавства України, що належать до компетенції постійної комісії.

До компетенції постійної комісії районної ради з питань науки, освіти, сім’ї та молоді належать вивчення, попередній розгляд, підготовка висновків та проектів рішень з питань щодо:

 • забезпечення реалізації державної політики у сфері науки, освіти, сім’ї та молоді і контролю в межах, установлених законодавством та цим Положенням, виконання її засад на території району;
 • забезпечення реалізації державної та регіональної політики у сфері подолання дитячої безпритульності, бездоглядності та захисту прав неповнолітніх;
 • затвердження і розвитку соціальних програм науки, освіти, сім’ї та молоді;
 • розробки та вжиття необхідних заходів, спрямованих на розвиток науки, освіти, сім’ї та молоді;
 • розподілу коштів районного бюджету, внесення змін до нього і розгляду звітів про його виконання у сфері науки, освіти, сім’ї та молоді;
 • затвердження регіональних програм у сфері науки, освіти, сім’ї та молоді;
 • регулювання відносин, передбачених нормами законодавства України, що належать до компетенції постійної комісії.

До компетенції постійної комісії районної ради з питань законності, регламенту та депутатської етики, діяльності рад та розвитку місцевого самоврядування, зв’язків з об’єднаннями громадян і засобами масової інформації належать вивчення, попередній розгляд, підготовка висновків та проектів рішень з питань щодо:

 • звернень громадян, об’єднань громадян, підприємств, установ і організацій усіх форм власності про порушення будь-якими гілками влади району, керівниками та співробітниками правоохоронних органів Конституції і законів України, нормативних документів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Президента України, а також нормативних актів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування всіх рівнів;
 • надання висновків (за дорученням голови районної ради або заступника голови районної ради) про відповідність проектів рішень, які виносяться на розгляд районної ради, Конституції та законам України, нормативним документам Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Президента України, районної ради;
 • контролю та моніторингу за використанням коштів районного бюджету, передбачених на правоохоронну діяльність;
 • розподілу коштів районного бюджету, внесення змін до нього та розгляду звітів про його виконання в частині законності, правопорядку та боротьби з корупцією й організованою злочинністю;
 • розподілу переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій, спрямованих на забезпечення законності, правопорядку та боротьби з корупцією й організованою злочинністю;
 • вивчення діяльності підзвітних раді правоохоронних органів, а також організації роботи місцевої держадміністрації, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, їх філій і відділень з питань забезпечення правоохоронної діяльності, що належать до компетенції районної ради, подання за результатами такого вивчення на розгляд районної ради висновків та рекомендацій;
 • забезпечення реалізації державної політики у сфері законності, правопорядку та боротьби з корупцією й організованою злочинністю, моніторингу і контролю в межах, установлених законодавством та цим Положенням, виконання її засад на території району;
 • затвердження регіональних програм, що стосуються законності, правопорядку та боротьби з корупцією й організованою злочинністю;
 • організації попереднього розгляду в постійних комісіях проектів рішень районної ради;
 • поліпшення умов діяльності депутатів у постійних комісіях та під час пленарних засідань районної ради;
 • забезпечення реалізації державної політики у сфері місцевого самоврядування;
 • планів та програм місцевого самоврядування;
 • об’єднання в асоціації або вступу до асоціацій, інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування та виходу з них;
 • діяльності органів районної ради, підприємств, установ, організацій (аналіз надання депутатам передбачених чинним законодавством можливостей виконувати депутатські обов’язки і реалізовувати свої права, аналіз ефективності розгляду звернень депутатів, доручень, депутатських запитів та їх виконання, аналіз діяльності органів самоорганізації населення, аналіз діяльності депутатів щодо здійснення своїх повноважень тощо);
 • розроблення та затвердження програм, спрямованих на забезпечення соціально-побутових умов для працівників місцевого самоврядування, депутатів та державних службовців;
 • підготовки матеріалів звітів постійних комісій, їх голів;
 • організації проведення виборів;
 • утворення й організації діяльності органів самоорганізації населення;
 • наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних ресурсів, необхідних для їх здійснення, та контролю за використанням коштів, передбачених бюджетом району на підтримку діяльності органів самоорганізації населення;
 • підготовки матеріалів з питань, які виносяться на розгляд районної ради в порядку місцевої ініціативи та загальними зборами громадян за місцем проживання;
 • дострокового припинення діяльності органів самоорганізації населення;
 • взаємодії постійних комісій районної ради з постійними комісіями інших рад на всій території України та взаємодії з Дніпропетровською обласною радою;
 • досвіду реалізації депутатських повноважень та розвитку місцевого самоврядування, у тому числі закордонного;
 • підготовки матеріалів стосовно повідомлення депутатів про роботу в районній раді, виконання ними доручень районної ради;
 • виконання депутатами рішень і доручень голови районної ради, присутності їх на пленарних засіданнях сесій районної ради і засіданнях постійних комісій;
 • активності депутатів на сесіях та ефективності їх роботи з підготовки питань на розгляд районної ради;
 • дотримання норм депутатської етики;
 • підготовки матеріалів контролю за розглядом запитів, звернень депутатів, звернень виборців;
 • підготовки матеріалів з дострокового припинення повноважень депутатів у порядку, встановленому законодавством.
 • забезпечення реалізації державної політики у сфері зв’язків з об’єднаннями громадян і засобами масової інформації та контролю в межах, установлених законодавством та цим Положенням, виконання її засад на території району;
 • затвердження та розгляду соціальних програм у сфері зв’язків з об’єднаннями громадян і засобами масової інформації;
 • розроблення та вжиття необхідних заходів, спрямованих на розвиток зв’язків з об’єднаннями громадян і засобами масової інформації;
 • розподілу коштів районного бюджету, внесення змін до нього та розгляду звітів про його виконання у сфері зв’язків з об’єднаннями громадян і засобами масової інформації;
 • затвердження регіональних програм у сфері зв’язків з об’єднаннями громадян і засобами масової інформації;
 • регулювання відносин, передбачених нормами законодавства України, що належать до компетенції постійної комісії.

До компетенції постійної комісії районної ради з питань екології та енергозбереження належать вивчення, попередній розгляд, підготовка висновків та проектів рішень з питань щодо:

 • забезпечення реалізації державної політики у сфері екології, охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження, енергоресурсів та контролю за виконанням її засад на території району;
 • затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку району в частині заходів, що стосуються екології, охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження та енергоресурсів;
 • розподілу коштів районного бюджету, внесення змін до нього та розгляд звітів про його виконання в частині екології, охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження та енергоресурсів;
 • розподілу переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій, спрямованих на виконання екологічних заходів, заходів, що стосуються енергозбереження та охорони навколишнього природного середовища; 
 • установлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях; 
 • прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;
 • внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну цінність, такими, що охороняються законом; 
 • прийняття за пропозицією відповідних рад рішень, пов’язаних зі створенням спеціальних та екологічних зон, зміною у статусі цих зон;
 • прийняття рішень про делегування місцевій державній адміністрації окремих повноважень районної ради, які стосуються екології, охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження та енергоресурсів;
 • заслуховування звітів керівників місцевої державної адміністрації, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради в частині заходів, що стосуються екології та енергозбереження, а також про здійснення місцевими державними адміністраціями делегованих їм радою повноважень з питань екології та енергозбереження;
 • заснування районних комунальних підприємств, установ екологічної та енергозбережної спрямованості, призначення та звільнення їх керівників;
 • затвердження регіональних програм, що стосуються екології, охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження, енергоресурсів, ліквідації надзвичайних ситуацій та забезпечення екологічно безпечних умов, та контроль за їх виконанням;
 • затвердження Положення про районний фонд охорони навколишнього природного середовища та процедури розподілу коштів фонду, планування заходів програм і природоохоронних заходів, які фінансуються з районного фонду охорони навколишнього природного середовища (спеціального фонду) та загального бюджету району;
 • охорони довкілля, екологічної безпеки мешканців регіону та боротьби із забрудненням навколишнього природного середовища;
 • реалізації положень Кіотського протоколу на території району;
 • створення єдиної системи моніторингу за станом навколишнього природного середовища;
 • поводження з відходами і контролю за енергозбереженням;
 • вивчення причин техногенних аварій і катастроф, контролю за діяльністю об’єктів підвищеної небезпеки в району;
 • залучення інвестицій, розвитку інфраструктури в екологічній та енергозбережній сферах діяльності;
 • затвердження регіональних програм енергозбереження, у тому числі заходів з енергозбереження в бюджетній сфері, контроль за їх виконанням;
 • створення умов для реалізації заходів з енергозбереження в бюджетній сфері, що фінансуються з місцевого бюджету;
 • реалізації державної політики у сфері вдосконалення управління енергетикою на регіональному рівні шляхом пріоритетного врахування питань енергозбереження при затвердженні програм енергетичного забезпечення регіону;
 • сприяння розширенню використання наявних місцевих видів палива та джерел енергії, розвитку систем комбінованого виробництва теплової та електричної енергії;
 • створення умов для впровадження механізмів фінансової допомоги населенню, малим та середнім підприємствам для реалізації енергозбережних заходів;
 • поширення інформації з питань енергозбереження, досвіду у сфері енергозбереження, сприяння впровадженню енергозбережної продукції, технології, обладнання.

До компетенції постійної комісії районної ради у справах охорони здоров’я, дитинства та материнства, ветеранів, інвалідів та дітей війни належать вивчення, попередній розгляд, підготовка висновків та проектів рішень з питань щодо:

 • забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, дитинства та материнства, контролю в межах, установлених законодавством та цим Положенням, виконання її засад на території району;
 • затвердження і розгляду соціальних програм у сфері охорони здоров’я, дитинства та материнства;
 • розроблення та вжиття необхідних заходів, спрямованих на розвиток охорони здоров’я, дитинства та материнства;
 • розподілу коштів районного бюджету, внесення змін до нього і розгляду звітів про його виконання у сфері охорони здоров’я, дитинства та материнства;
 • затвердження регіональних програм у сфері охорони здоров’я, дитинства та материнства;
 • регулювання відносин, передбачених нормами законодавства України, що належать до компетенції постійної комісії;
 • забезпечення реалізації державної політики у справах ветеранів, інвалідів та дітей, контролю в межах, установлених законодавством та цим Положенням, виконання її засад на території району;
 • затвердження та розвитку соціальних програм у справах ветеранів, інвалідів і дітей війни;
 • розроблення та вжиття необхідних заходів, спрямованих на соціальну захищеність ветеранів, інвалідів і дітей війни;
 • розподілу коштів районного бюджету, внесення змін до нього та розгляду звітів про його виконання у сфері соціальної захищеності ветеранів, інвалідів і дітей війни;
 • затвердження регіональних програм сфери соціальної захищеності ветеранів, інвалідів та дітей війни;
 • регулювання відносин, передбачених нормами законодавства України, що належать до компетенції постійної комісії.

До компетенції постійної комісії районної ради з питань культури, духовності та спорту належать вивчення, попередній розгляд, підготовка висновків і проектів рішень з питань щодо:

 • забезпечення реалізації державної політики у сфері культури, духовності та спорту, контролю в межах, установлених законодавством та цим Положенням, виконання її засад на території району;
 • затвердження й розгляду соціальних програм у сфері культури, духовності та спорту;
 • розроблення і вжиття необхідних заходів, спрямованих на розвиток культури, духовності та спорту;
 • розподілу коштів районного бюджету, внесення змін до нього, розгляду звітів про його виконання у сфері культури, духовності та спорту;
 • затвердження регіональних програм у сфері культури, духовності та спорту;
 • регулювання відносин, передбачених нормами законодавства України, що належать до компетенції постійної комісії.

До компетенції постійної комісії районної ради з питань використання природних ресурсів належать вивчення, попередній розгляд, підготовка висновків та проектів рішень з питань щодо:

 • розвитку та використання мінерально-сировинної бази району;
 • погодження надання спеціальних дозволів на користування надрами;
 • використання водних та лісогосподарських ресурсів району;
 • залучення інвестицій до розвитку інфраструктури у сфері надрокористування;
 • регулювання земельних відносин і ефективного використання земель;
 • попереднього погодження надання земельних ділянок для цілей надрокористування;
 • погодження вилучення та надання земельних ділянок для несільськогосподарських потреб;
 • здійснення та стану рекреації земель і використання природно-заповідного фонду району;
 • користування водними об’єктами місцевого значення для рибогосподарських цілей;
 • затвердження програм захисту земель від водної та вітрової ерозії, інших видів деградації земельних ресурсів району;
 • установлення та зміни меж населених пунктів району відповідно до повноважень районної ради, передбачених чинним законодавством;
 • вирішення в установленому порядку питань надання і користування мисливських угідь;
 • затвердження програм соціально-економічного розвитку району, цільових програм з питань використання природних ресурсів та заслуховування звітів про їх виконання;
 • розгляду районного бюджету в частині використання природних ресурсів, внесення змін до нього, затвердження звітів про його виконання стосовно питань, що належать до компетенції постійної комісії. 

До компетенції постійної комісії районної ради з питань підприємництва, переробної промисловості, торговельного та побутового обслуговування належать вивчення, попередній розгляд, підготовка висновків і проектів рішень з питань щодо:

 • стану розвитку підприємництва, переробної промисловості, торговельного, побутового обслуговування населення району;
 • регулювання відносин у переробній промисловості, торгівлі та побутовому обслуговуванні й створення умов для розвитку підприємництва;
 • розроблення та вжиття необхідних заходів, спрямованих на розвиток підприємництва;
 • затвердження програм контролю за дотриманням якості в переробній промисловості району;
 • забезпечення реалізації державної політики у сфері підприємництва, переробної промисловості, торговельного та побутового обслуговування, моніторингу і контролю в межах, установлених законодавством та цим Положенням, виконання її засад на території району;
 • затвердження й розгляду соціальних програм у сфері підприємництва, переробної промисловості, торговельного та побутового обслуговування;
 • розподілу коштів районного бюджету, внесення змін до нього, розгляду звітів про його виконання у сфері підприємництва, переробної промисловості, торговельного та побутового обслуговування; 
 • причин цінових криз та прогнозування наслідків, контролю за діяльністю об’єктів підвищеної небезпеки в району;
 • вивчення стану дотримання всіх норм і стандартів згідно з чинним законодавством у переробній промисловості, торговельному та побутовому обслуговуванні;
 • можливості та шляхів залучення інвестицій, розвитку інфраструктури у сфері промислової переробки відходів;
 • затвердження регіональних програм у сфері переробної промисловості, торговельного та побутового обслуговування;
 • регулювання відносин, передбачених нормами законодавства України, що належать до компетенції постійної комісії.

 

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради                              Неля ЗАРАЙСЬКА

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень