Криворізька районна рада

Дніпропетровська область

Регламент

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Криворізької районної ради
Дніпропетровської області
від червня 2021 року
№ 17-2/VIІI

 

РЕГЛАМЕНТ

Криворізької районної ради
Дніпропетровської області
VIIІ скликання

 

 РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Правові засади діяльності районної ради

1.1. Криворізька районна рада Дніпропетровської області (далі - рада) є виборним органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад, сіл, селищ, міст району, у межах повноважень, визначених чинним законодавством, а також повноважень, переданих раді територіальними громадами, сільськими, міськими радами Криворізького району Дніпропетровської області.

Рада є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням, рахунки, символіку, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, бути позивачем і відповідачем у суді та мати всі інші притаманні юридичній особі ознаки.

Рада здійснює право суб’єкта комунальної власності від імені та в спільних інтересах територіальних громад Криворізького району Дніпропетровської області.

1.2. Загальний склад Криворізької районної ради Дніпропетровської області
VIII скликання – 64 депутати. Загальний склад ради визначається Виборчим кодексом України. Строк повноважень ради, обраної на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.

Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія ради – це форма роботи ради як представницького органу, яка складається з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій ради. Сесії є чергові та позачергові.

1.3. Порядок діяльності ради, її органів, депутатів, посадових осіб та виконавчого апарату визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами України та цим Регламентом.

Організаційно-процедурні питання участі ради (та інших учасників, в тому числі Криворізької районної державної адміністрації та її структурних підрозділів) в бюджетному процесі та питання підготовки, складання, розгляду, затвердження, виконання, контролю за виконанням, внесення змін та звітності щодо бюджету Криворізького району доповнюються Бюджетним регламентом Криворізької районної ради Дніпропетровської області, який затверджується окремим рішенням ради.

1.4. Регламент Криворізької районної ради Дніпропетровської області (далі - Регламент) визначає порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання голови ради, заступників голови ради, скликання чергової та позачергової сесій ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з процедурних питань, порядок роботи сесії ради, роботу постійних профільних комісій.

Дотримання Регламенту є обов'язковим для всіх депутатів ради, голови ради, заступника голови ради, виконавчого апарату ради, депутатських груп і фракцій, Криворізької районної державної адміністрації та її структурних підрозділів, районної виборчої комісії, членів територіальної громади, інших фізичних і юридичних осіб.

Контроль за дотриманням Регламенту покладається на голову ради, головуючого на засіданні, постійну комісію ради, до функціональної спрямованості якої належить розгляд зазначеного питання відповідно до Положення про постійні комісії ради (постійну комісії районної ради з питань законності, регламенту та депутатської етики, діяльності рад та розвитку місцевого самоврядування, зв’язків з об’єднаннями громадян і засобами масової інформації).

1.5. Регламент затверджується не пізніше як на другій сесії ради, рішенням ради, прийнятим більшістю голосів депутатів від загального складу ради. В межах
VIII скликання ради зміни до Регламенту приймаються за поданням голови районної ради, за поданням постійної комісії районної ради з питань законності, регламенту та депутатської етики, діяльності рад та розвитку місцевого самоврядування, зв’язків з об’єднаннями громадян і засобами масової інформації, за поданням депутатських фракцій та за поданням депутатів районної ради й приймається більшістю голосів від загального складу ради.

Даний Регламент та зміни до нього вступають в силу (набирають своє правомочності) після оприлюднення рішення про затвердження Регламенту (змін до Регламенту).

1.6. До прийняття Регламенту ради чергового скликання застосовується Регламент, що діяв у попередньому скликанні.

1.7. У випадках прийняття законодавчих актів, внаслідок чого виникне неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені відповідні зміни і доповнення до Регламенту.

1.8. У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України.

1.9. Питання діяльності ради у міжсесійний період та питання діяльності виконавчого апарату, які не визначені даним Регламентом та Бюджетним регламентом, визначає голова ради окремими розпорядженнями щодо ведення діловодства радою та її виконавчим апаратом згідно з чинним законодавством.

1.10. У випадку впровадження системи електронного документообігу у раді та її органах, застосовується порядок візування та передачі документів, передбачений Порядком електронного документообігу, який затверджується головою ради.

 

Стаття 2. Основні принципи діяльності ради

2.1. Рада здійснює свою діяльність на принципах:

1) народовладдя;

2) законності;

3) гласності;

4) колегіальності;

5) поєднання місцевих і державних інтересів;

6) виборності;

7) правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством;

8) державної підтримки та гарантії діяльності місцевого самоврядування;

9) судового захисту прав місцевого самоврядування;

10) підзвітності та відповідальності органів ради та її посадових осіб перед виборцями.

 

Стаття 3. Відкритість та гласність роботи ради

3.1. Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до законодавства та цього Регламенту.

3.2. Відкритість роботи ради забезпечується через стабільне і прогнозоване ефективне функціонування офіційного веб-сайту ради, наповнення та порядок адміністрування якого визначаються ст. 74 Регламенту та Положенням про офіційний веб-сайт Криворізької районної ради Дніпропетровської області, яке затверджується головою ради.

3.3. Гласність у роботі ради забезпечується шляхом проведення громадянами України та представниками засобів масової інформації фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису, а також за рішенням ради може здійснюватися відео- та аудіо трансляція засідань через Інтернет, радіо, телебачення тощо. Про наміри здійснення фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису в приміщенні ради депутатами та іншими громадянами України, які присутні на сесії (окрім представників засобів масової інформації, які реєструються за пред’явленням посвідчення), робиться заява (усна чи письмова) на ім’я головуючого на пленарному засіданні.

3.4. Представники засобів масової інформації, а також інші присутні на пленарних засіданнях ради зобов’язані дотримуватися норм Регламенту та чинного законодавства України. За вмотивованим рішенням головуючого на засіданні або вмотивованим рішенням ради присутні на засіданні можуть бути позбавлені права присутності на ньому.

 

Стаття 4. Планування роботи ради

4.1. Діяльність ради здійснюється відповідно до річного плану роботи ради, затвердженого на пленарному засіданні.

4.2. План роботи на рік включає в себе напрямки діяльності ради та її органів протягом року, визначає основні питання для розгляду на пленарних засіданнях, заходи з підготовки та реалізації рішень ради, визначає відповідальних за їх виконання.

4.3. Проєкт плану роботи ради розробляється під керівництвом голови ради на підставі пропозицій постійних комісій, заступників голови ради, депутатських фракцій та груп, пропозицій голови районної державної адміністрації.

4.4. Розгляд радою питань, які не включені до річного плану, не є підставою для скасування прийнятих радою рішень.

 

Стаття 5. Порядок розгляду запитів на інформацію

5.1. Запит на інформацію - це прохання особи до ради та її органів надати публічну інформацію, що знаходиться у їх володінні. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним, подаватись в усній, письмовій чи в іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

Реєстрація кореспонденції, направленої раді, покладається на виконавчий апарат ради.

Запити отримуються радою виключно за юридичною адресою ради, а також по телекомунікаційним каналам зв’язку, визначених головою ради як офіційні. Запити, направлені на офіційно невстановлені поштові адреси, телефонні номери, електронні пошти вважаються такими, що не отримані радою.

5.2. Відповідь на запит на інформацію має бути надана не пізніше 5 робочих днів із дня отримання запиту.

5.3. У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

5.4. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду такого запиту може бути продовжений до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. В такому разі особа, що подала запит, має бути повідомлена про продовження розгляду запиту не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.

5.5. У раді може бути передбачена можливість відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк для випадків, коли задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк затверджується розпорядженнями голови ради в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

У разі звернення заявника із запитом на інформацію з вимогою надати відповідь поштою, заявник додає до запиту на інформацію поштовий конверт формату А4 з поштовою маркою та підписаною зворотною адресою.

 

Стаття 6. Присутність на пленарних засіданнях ради

6.1. За загальним правилом пленарні засідання ради проводяться у приміщенні ради за адресою: вул. Кобилянського, буд. 152, м. Кривий Ріг, Криворізький район Дніпропетровської області. Розпорядження про скликання пленарного засідання має визначати місце (адресу), дату та час.

За пропозицією голови ради (за виключних обставин), яка буде підтримана більшістю від загального складу ради, проведення пленарного засідання ради дозволяється в іншому місці на території Криворізького району Дніпропетровської області.

6.2. На пленарних засіданнях ради за рішенням ради (на запрошення головуючого на пленарному засіданні) можуть бути присутні депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, трудових колективів з обов’язковою реєстрацією. Для них у залі засідань відводяться спеціальні місця.

Порядок розміщення депутатів ради та інших присутніх у залі засідань осіб визначається виконавчим апаратом ради. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на пленарному засіданні ради, і не можуть бути зайняті іншими особами.

Депутати ради, які відмовилися від реєстрації на пленарному засіданні, займають місця серед запрошених осіб й відповідно не мають прав на пленарному засіданні, наданих їм чинним законодавством та цим Регламентом, до моменту здійснення реєстрації.

Громадяни, які не є депутатами ради, які відмовилися зареєструватися з пред’явленням документу, що посвідчує їх особу, не допускаються до сесійної зали.

Реєстрація припиняється одночасно з відкриттям головуючим пленарного засідання, окрім реєстрації депутатів ради – реєстрація депутатів ради триває весь час проведення пленарного засідання. Дані реєстрації надаються головуючому перед початком пленарного засідання, а про реєстрацію депутатів ради під час пленарного засідання - невідкладно.

6.4. Головуючий на пленарному засіданні ради повідомляє депутатів ради про осіб, які присутні на пленарному засіданні ради за запрошеннями. Цим особам за рішенням головуючого на пленарному засіданні може бути надане право виступити на пленарному засіданні ради.

6.5. Кількість присутніх та запрошених осіб на пленарних засіданнях ради обмежена кількістю місць для сидіння (обладнаних стільців) у сесійній залі. Якщо на пленарному засіданні бажає бути присутньою кількість осіб, яких неможливо розмістити у залі засідань без шкоди для проведення засідання (на розсуд голови ради), особи, які бажають бути присутніми у залі засідань, визначають своїх представників, яких уповноважені особи ради розміщують у залі засідань з урахуванням вимог п. 6.2.-6.5. цієї статті.

На час карантинних заходів, пов’язаних з пандемією, кількість місць для сидіння (обладнаних стільців) у сесійній залі для запрошених осіб може бути більш обмежена.

 

Стаття 7. Закриті пленарні засідання ради та пленарні засідання ради дистанційно в режимі онлайн

7.1. За рішенням ради можуть проводитися закриті частини пленарних засідань ради. За рішенням голови ради можуть проводитися пленарні засідання ради дистанційно в режимі онлайн (далі – дистанційно).

7.2. Закриті пленарні засідання ради проводяться для розгляду конкретно визначених питань, відповідно до вимог чинного законодавства України про інформацію, які стосуються:

1) інформації щодо приватного життя конкретних громадян;

2) конфіденційної інформації, що визнана такою в установленому порядку і належить раді, установам, підприємствам, організаціям і відомствам;

3) інформації, що становить державну таємницю.

7.3. Прийняття рішень та підготовка протоколу закритого пленарного засідання ради здійснюються у порядку, встановленому окремим рішенням ради у межах чинного законодавства України. Якщо прийняте у результаті закритого засідання рішення не містить даних, розголошення яких призведе до порушення законодавства у сфері інформації та відповідної таємниці, воно оприлюднюється в установленому Регламентом порядку. В інших випадках, підготовка протоколу закритого пленарного засідання ради здійснюється виконавчим апаратом ради в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань.

7.4. На закритому пленарному засіданні ради мають право бути присутніми особи, присутність яких визнана радою необхідною, в тому числі мають право бути присутніми голова районної (обласної) державної адміністрації, прокурор, воєнний комісар, начальник відділення поліції.

7.5. Пленарні засідання ради дистанційно проводяться у разі неможливості з об’єктивних причин проводити засідання ради у сесійній залі, а саме під час карантину (запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів). За інших умов, головуючим на пленарному засіданні допускається дистанційна участь в режимі онлайн (за допомогою відео зв’язку, що дозволяє ідентифікувати особу) окремих депутатів ради, про що обов’язково зазначається в протоколі пленарного засідання. Ідентифікація такої особи покладається на виконавчий апарат районної ради під час реєстрації, а встановлення результатів поіменного голосування такої особи покладається на секретаріат пленарного засідання.

7.6. Технічне забезпечення дистанційного проведення пленарного засідання ради покладається на виконавчий апарат ради.

Депутати особисто повинні проінформувати виконавчий апарат ради про номери телефонів чи інші засоби комунікації, через які буде здійснюватися розсилка їх доступу (технічних параметрів) до дистанційного режиму їх участі в роботі пленарного засідання.

7.7. Під час дистанційного засідання здійснюється його відеозапис, який є додатком (на цифровому носії) до протоколу пленарного засідання. Такий запис зберігається виконавчим апаратом ради один рік з дня проведення пленарного засідання.

 

Стаття 8. Контрольна діяльність ради та її постійних комісій

8.1. Рада відповідно до встановлених законодавством повноважень, безпосередньо або через свої органи здійснює контроль у частині делегованих радою районній державній адміністрації повноважень та в інших випадках, передбачених законодавством.

8.2. Рада утворює постійні комісії у кількості та функціональному напрямку відповідно до рішення ради. Профільною постійною комісією по проєкту рішення є комісія, до функціонального напрямку якої віднесено розгляд питання, що ставиться у рішенні. Функціональні напрямки комісії визначаються їх назвою та конкретизуються у Положенні про постійні комісії ради. Постійні комісії ради утворюються з метою надання пропозицій, висновків, рекомендацій, підготовки проєктів рішень ради, контролю за діяльністю виконавчих органів.

8.3. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів (окрім голови та заступника голови ради) для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її компетенції, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

8.4. Розподіл посад голів у конкретних постійних комісіях здійснюється за рішенням ради. Постійна комісія своїм рішенням визначає та затверджує, на яких членів комісії покладаються функції заступника голови та секретаря комісії.

8.5. Формою роботи постійної комісії є засідання. Рішення постійної комісії приймається на її засіданні більшістю голосів від загального складу депутатів, які входять до складу постійної комісії. Постійна комісія для вивчення певного питання або організації роботи комісії може надати права депутатам, які входять до складу постійної комісії.

У разі неможливості з об’єктивних причин проводити засідання постійної комісії ради у відкритому режимі, засідання постійної комісії ради може проводитись дистанційно або за дистанційної участі в засіданні окремих членів комісії. У цьому випадку при реєстрації та подальшій роботі реєстрація депутатів здійснюється за допомогою відео зв’язку, що дозволяє ідентифікувати особу, або з використанням електронного цифрового підпису. Ідентифікація такої особи покладається на виконавчий апарат районної ради.

8.6. Постійні комісії ради у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали.

8.7. Рекомендації постійних комісій ради підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.

8.8. Про результати розгляду рекомендацій постійних комісій ради органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані, та вжиті заходи вони мають повідомити постійні комісії у встановлений для цього строк.

8.9. Постійні комісії ради є підзвітними та відповідальними перед радою.

 

Стаття 9. Контроль за виконанням рішень ради

9.1. Рада безпосередньо або через створені нею постійні комісії чи тимчасові контрольні комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень відповідно до Конституції України, законів України, цього Регламенту.

9.2. Рішенням ради, як правило, покладається контроль за його виконанням на відповідну (профільну) постійну комісію ради. Додатковий контроль за виконанням рішень ради організовує її голова.

9.3. Рішення ради після їх прийняття, але не пізніше 3-денного строку після закриття сесії ради, передаються до відповідних (профільних) постійних комісій ради.

9.4. Постійна комісія ради на своєму засіданні розглядає питання щодо контролю за виконанням отриманих рішень, надає інформацію про хід виконання відповідних рішень голові ради або заступнику голови ради.

9.5. Рішення ради знімається з контролю після повного його виконання. Рішення ради з планових питань знімається з контролю після розгляду інформації про його виконання на засіданні постійної комісії, на яку було покладено контроль, у інших випадках – за пропозицією виконавця, за погодженням із головою ради або заступником голови ради.

9.6. Питання про хід виконання чи зняття з контролю рішень, по яких визначений інший механізм звітування (про районний бюджет, про програму соціально-економічного та культурного розвитку району тощо), розглядається на пленарному засіданні ради за поданням відповідних комісій.

 

Стаття 10. Підзвітність і підконтрольність районної державної адміністрації раді

10.1. Районна державна адміністрація підзвітна та підконтрольна раді у виконанні районних програм соціально-економічного і культурного розвитку, районних цільових програм з інших питань, бюджетних програм та районного бюджету, а також у частині повноважень, делегованих радою та з виконання рішень ради з цих питань.

10.2. Після заслуховування звіту голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації рада проводить його обговорення. За підсумками обговорення рада приймає відповідне рішення.

 

РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ

Глава 1. Підготовка пленарних засідань

 

Стаття 11. Порядок скликання першої сесії ради

11.1. Першу сесію новообраної ради скликає відповідна виборча комісія не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноваження складу ради відповідно до закону. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної виборчої комісії, яка(ий) інформує раду про підсумки виборів депутатів. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше семи осіб - представників різних партій (фракцій). Персональний склад тимчасової президії не потребує затвердження рішенням ради.

Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. Головуючий на пленарному засіданні підписує рішення, затверджені на пленарному засіданні, та протокол пленарного засідання. У період між пленарними засіданнями члени тимчасової президії колегіально здійснюють організаційні заходи з підготовки наступних пленарних засідань ради.

11.2. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог закону та Регламенту.

11.3. Виборча комісія надає виконавчому апарату ради довідкові матеріали про обраних депутатів ради. Довідковий матеріал про депутатів ради повинен містити: прізвище, ім'я та по батькові депутата ради; дату народження депутата ради; дані про освіту, професію, посаду, місце роботи, контактні дані та партійність, вказані депутатом ради.

 

Стаття 12. Порядок денний першої сесії ради

12.1. До порядку денного першої сесії ради мають бути включені такі питання:

12.1.1. інформація голови виборчої комісії про підсумки виборів депутатів до ради і визнання їх повноважень;

12.1.2. про обрання голови ради;

12.1.3. про утворення постійних профільних комісій Криворізької районної ради

12.2. Також можуть бути включеними:

12.2.1. про обрання заступника голови ради.

12.2.2. про утворення президії Криворізької районної ради

12.3. Перша сесія у разі необхідності може складатися з декількох пленарних засідань ради. На першій сесії можуть розглядатися й інші питання, віднесені до повноважень ради.

 

Стаття 13. Форми роботи ради

13.1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія ради складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. Постійна комісія або робоча група ради може проводити своє засідання у перервах пленарного засідання ради у тих випадках, коли питання визнано невідкладним, чи за дорученням рішення ради, якщо пленарне засідання ради пов'язане з прийняттям рішень, проведенням виборів, призначенням або затвердженням на посади посадових осіб.

13.2. Мова засідань ради, її органів, мова виступів, актів, документації визначається Законом України «Про засади державної мовної політики». Проекти рішень розробляються українською мовою.

 

Стаття 14. Розпорядок роботи пленарних засідань ради

14.1. Пленарні засідання ради, як правило, проводяться у робочі дні. Починаються не раніше 09 години і закінчуються не пізніше 16 години з перервами за рішенням ради.

14.2. Пленарні засідання ради може бути подовжено головуючим на пленарному засіданні ради понад визначений у пункті 14.1 цієї статті робочий час.

У необхідних випадках за рішенням ради під час проведення пленарного засідання можуть бути проведені окремі або спільні засідання постійних комісій, а також головуючим на пленарному засіданні можуть бути оголошені перерви в роботі сесії із зазначенням у кожному випадку їх тривалості.

Одноразові зміни часу роботи можуть здійснюватися за рішенням ради. Таке рішення приймається у порядку, передбаченому для вирішення процедурних питань.

14.3. За вмотивованим зверненням уповноважених представників трьох або більше зареєстрованих різних депутатських фракцій головуючий на пленарному засіданні ради зобов'язаний оголосити позачергову перерву у пленарному засіданні ради тривалістю не більше ніж на три години. Правом на оголошення позачергової перерви з одного питання можуть скористатися лише один раз протягом пленарного засідання.

14.4. Кожне пленарне засідання ради починається і закінчується Гімном України. Усі присутні в сесійній залі, окрім осіб з інвалідністю, зобов’язані стояти під час виконання Державного гімну України.

 

Стаття 15. Порядок скликання сесії ради

15.1. Сесія ради (пленарне засідання) скликається головою ради за необхідності, але не менше одного разу на квартал. А з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше ніж один раз на місяць.

Розпорядження про скликання сесії (пленарного засідання) має містити перелік основник питань, які планується розглянути на пленарному засіданні. Такий перелік не є вичерпним.

Голова ради має право видати розпорядження про зміну дати, місця та часу проведення сесії (пленарного засідання).

15.2. Сесія ради (пленарне засідання) також скликається головою ради за пропозицією не менше ніж як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови районної державної адміністрації.

15.3. У разі немотивованої відмови голови ради (або неможливості) ним скликати сесію ради, сесія ради скликається заступником голови ради. У цих випадках сесія ради скликається, якщо голова ради без поважних причин не скликав сесію ради у двотижневий строк, після настання умов, передбачених п. 15.1 та п. 15.2 цієї статті.

15.4. У разі якщо посадові особи, зазначені у пп. 15.1-15.3 цієї статті, у двотижневий строк не скликають сесію ради на вимогу половини від загального складу ради та (або) голови районної державної адміністрації, або у разі якщо такі посади є вакантними, сесія (пленарне засідання) може бути скликана депутатами відповідної ради, які становлять не менш як половину складу ради.

15.5. Розпорядження про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів ради і населення не пізніше як за 10 робочих днів до сесії, а у випадках скликання позачергової сесії - не пізніше як за день до сесії, із зазначенням часу скликання, місця проведення та основних питань, які передбачається винести на розгляд пленарного засідання ради.

15.6. Інформація про скликання сесії ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті ради, або на дошці оголошень Криворізької районної ради за адресою: вул. Кобилянського, буд. 152 (другий поверх), м. Кривий Ріг, Криворізький район Дніпропетровської області, або у інший визначений Законом України «Про доступ до публічної інформації» спосіб.  Спосіб, у яких буде оприлюднено інформацію про скликання сесії (пленарного засідання) та проєкти рішень сесії, обов’язково визначаються у розпорядженні про скликання сесії (пленарного засідання).

15.7. Виконавчий апарат ради забезпечує отримання депутатами ради проєктів рішень, необхідних для розгляду питань порядку денного сесії ради шляхом відправки депутатам посилань на проєкти рішень в електронному вигляді, а у виняткових випадках – під час сесії на паперових носіях.

15.8. Депутати особисто надають виконавчому апарату свої контакти для повідомлень про скликання пленарних засідань та направлень проєктів рішень. Дана інформація не може бути передана третім особам.

На підставі заяви депутата, виконавчим апаратом ради за місцем постійної роботи депутата на ім’я керівника направляється телефонограма (лист) щодо участі у запланованому пленарному засіданні.

 

Стаття 16. Формування порядку денного сесії ради

6.1. Пропозиції до проєкту порядку денного сесії ради вносяться головою ради, депутатами, постійними комісіями та головою районної державної адміністрації. Пропозиції вносяться не пізніше 10 робочих днів до відкриття сесії (пленарного засідання).

16.2. У випадку виникнення надзвичайних ситуацій та невідкладних випадків проєкти рішень ради оприлюднюються негайно після їх підготовки.

16.3. Проєкти рішень ради оприлюднюються у спосіб, визначений у розпорядженні про скликання сесії з дотриманням норм та строків, визначених чинним законодавством.

16.4. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проєкту порядку денного сесії ради або до затвердженого порядку денного сесії ради, подається до виконавчого апарату ради, відповідно до Інструкції з діловодства ради та чинного законодавства, у формі проєкту рішення із супровідним листом, пояснювальною запискою: одночасно на паперових носіях та електронному вигляді в форматах, адаптованих до пакету офісних додатків Microsoft Office.

Документи, що подаються до ради пізніш як за 10 робочих днів до відкриття пленарного засідання, на розгляд сесії та постійних комісій ради не виносяться, крім виняткових випадків, передбачених п. 16.12 цієї статті.

16.5. У разі наявності вмотивованих зауважень від постійної профільної комісії щодо відповідності чинному законодавству поданого проєкту рішення, голова ради або виключає проєкт рішення з черги денної сесії (з інформування про такий факт суб’єкта подання проєкту рішення), або повертає проєкт суб’єкту подання проєкту рішення на доопрацювання.

16.6. Профільними постійними комісіями є комісії, до повноважень яких Положенням про постійні комісії Криворізької районної ради віднесено підготовку та розгляд питань у межах компетенції ради. Постійні профільні комісії ради мають право напрацювати зміни до внесених проєктів рішень іншими суб’єктами подання проєкту рішень, про що повідомляють голову ради. В такому випадку голова ради або узгоджує з суб’єктом подання проєкту рішень внесення змін в проєкт рішення до пленарного засідання. Або ставить пропозицію постійної профільної комісії (щодо внесення змін до поданого проєкту рішення) на голосування під час пленарного засідання – до голосування за проєкт рішення в цілому.

Такі зміни до проєкту рішення, від імені постійної профільної комісії, мають бути підготовлені у відповідності до вимог п. 16.4. даної статті. Протокол даного засідання постійної профільної комісії має бути оприлюднений у той же спосіб, що і всі матеріали пленарного засідання.

16.7. У порядку, визначеному даним Регламентом, до проєкту порядку денного сесії ради включаються також звіти посадових осіб органів, які рада відповідно утворює, обирає, призначає чи затверджує, а також звіти голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, районного бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй радою повноважень, звіти прокурорів відповідного рівня, інших посадових та службових осіб, зобов'язаних звітувати перед радою відповідно до законодавства України.

16.8. Розділ «Різне» включається до порядку денного кожного пленарного засідання незалежно від кількості питань, внесених на розгляд ради. До розділу «Різне» включаються питання інформаційного та консультаційного характеру (до відома депутатів), які не потребують прийняття рішення.

16.9. Перелік питань, які планується винести на розгляд пленарного засідання ради, розглядається президією районної ради (у разі її створення). За наслідками розгляду президією ради проєкту порядку денного сесії надаються рекомендації щодо внесення на розгляд пленарного засідання певного переліку питань.

16.10. На засіданнях президії, засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях ради з питань порядку денного сесії доповідають розробники проєктів рішень ради, зокрема:

16.10.1. проєктів, розроблених районною державною адміністрацією - заступники голови районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, а у виняткових випадках - уповноважені ними особи. Такі доповіді передбачають співдоповіді голів (або інших членів) профільних постійних комісій ради;

16.10.2. проєктів, розроблених фракціями - керівники фракцій або уповноважені фракціями особи;

16.10.3. проєктів, розроблених постійними або тимчасовими комісіями - голова комісії або представник виконавчого апарату ради;

16.10.4 проєктів, розроблених головою ради - голова ради або представник виконавчого апарату ради.

16.11. У разі відсутності зазначених осіб на засіданні постійної комісії, комісія має право не розглядати питання, які пропонуються розробниками для внесення до порядку денного сесії ради.

16.12. У виняткових випадках, після видання розпорядження голови ради про скликання сесії, додатковому включенню до порядку денного підлягають питання:

- про затвердження або внесення змін до районного бюджету;

- кадрові питання;

- питання, що потребують негайного розгляду (на розсуд голови ради, тимчасової президії ради або президії ради).

         Зазначені питання можуть бути внесені на розгляд ради на вимогу однієї з постійних комісій, або депутатських фракцій (груп), або голови районної ради, або голови районної державної адміністрації.

          

Стаття 17. Затвердження порядку денного сесії ради

17.1. Проєкт порядку денного (черги денної) сесії ради обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів ради від кількості присутніх на пленарному засіданні депутатів ради.

Головуючий на пленарному засіданні має право поставити питання щодо включення до черги денної деяких питань окремо від усього переліку питань (окремим голосуванням).

17.2. Рада може прийняти більшістю голосів депутатів від загального складу ради мотивоване рішення про відкладення розгляду питання із затвердженого порядку денного сесії ради на наступну сесію ради.

17.3. Якщо за внесення на розгляд відкладеного питання рішення не прийнято, питання вважається знятим з розгляду як непідготовлене. Головуючий на пленарному засіданні за наявності вмотивованих підстав до початку голосування за проєкт рішення має право зняти питання з розгляду, як непідготовлене, і направити його на доопрацювання суб’єкту подання рішення.

17.4. Питання щодо притягнення особи до дисциплінарної відповідальності, а також дострокового припинення повноважень посадової особи ради, які не набрали необхідної кількості голосів «за», не можуть вноситись на повторний розгляд ради в межах однієї сесії.

 

Стаття 18. Порядок підготовки та розгляду регуляторних актів

18.1. Підготовка проєктів регуляторних актів здійснюється відповідно до плану діяльності з підготовки цих проєктів на наступний календарний рік, який затверджується радою не пізніше 15 грудня поточного року та оприлюднюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі по тексту статті - Закон).

18.2. Розробник (виконавець) регуляторного акту готує аналіз регуляторного впливу відповідно до Методики підготовки аналізу регуляторного впливу, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

18.3. Проєкт регуляторного акту разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у спосіб, передбачений статтею 13 Закону, не пізніше п'яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проєкту регуляторного акту.

18.4. Розробник (виконавець) проєкту регуляторного акту враховує або мотивовано відхиляє зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, одержані у встановлені ним строки, відповідно до Закону.

18.5. Стосовно кожного регуляторного акту послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. До прийняття регуляторного акту районною державною адміністрацією здійснюється базове відстеження. Звіт про відстеження результативності цього регуляторного акту оприлюднюється у десятиденний строк з дня підписання цього звіту.

18.6. У випадках, визначених Законом, аналіз регуляторного впливу не готується. Профільна постійна комісія забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу, що здійснюється відповідно до вимог Закону.

18.7. Голова постійної комісії ради, зазначеної в пункті 18.6. цієї статті, доповідає на пленарному засіданні ради, при представленні проєкту регуляторного акту, висновки щодо його відповідності вимогам Закону, підготовлені на підставі аналізу регуляторного впливу та експертного висновку.

 

Глава 2. ПРОВЕДЕННЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ

 

Стаття 19. Відкриття та ведення пленарного засідання

19.1. Для автоматизації процесу проведення пленарних засідань сесій ради може застосовується програмно-технічний комплекс системи електронного голосування, що визначається окремим рішенням ради.

19.2. У разі проведення пленарного засідання ради дистанційно, участь в обговоренні проектів рішень та голосування депутатів здійснюється за допомогою відео зв’язку, що дозволяє ідентифікувати особу, або з використанням електронного цифрового підпису. Ідентифікація депутатів, які беруть участь у пленарному засіданні дистанційно, під час їх реєстрації покладається на виконавчий апарат ради.

19.3. Пленарні засідання ради відкриває, веде і закриває голова ради або особа, визначена законодавством України. Засідання ради може проводитися (вважається правомочним), якщо на ньому присутні (зареєструвалися) більше половини депутатів ради від загального складу ради, враховуючи осіб, які беруть участь у роботі пленарного засідання дистанційно (за допомогою відео зв’язку, що дозволяє ідентифікувати особу).

19.4. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на пленарному засіданні ведення пленарного засідання ради доручається головою ради (за відсутності голови ради чи особи, яка тимчасово виконує його обов'язки - особою, визначеною депутатами у порядку прийняття рішень з процедурних питань) іншій особі, зазначеній у пункті 19.3 цієї статті.

 

Стаття 20. Реєстрація депутатів ради та присутніх на пленарному засіданні ради

20.1. Перед початком кожного пленарного засідання ради виконавчий апарат ради проводить реєстрацію депутатів ради та присутніх на пленарному засіданні.

Громадяни, які не є депутатами ради, які відмовилися зареєструватися з пред’явленням документу, що посвідчує їх особу, не допускаються до сесійної зали.

Реєстрація припиняється одночасно з відкриттям головуючим пленарного засідання, окрім реєстрації депутатів ради – реєстрація депутатів ради триває весь час проведення пленарного засідання. Дані реєстрації надаються головуючому перед початком пленарного засідання, а щодо реєстрації депутатів ради під час пленарного засідання - невідкладно.

20.2. Для забезпечення реєстрації депутатів виконавчий апарат виготовляє друкований реєстр, у якому кожен депутат особисто реєструється. Щодо депутатів, які беруть участь у роботі пленарного засідання дистанційно (за допомогою відео зв’язку), працівник виконавчого апарату зазначає в реєстрі: «дистанційно» і ставить особистий підпис, чим засвідчує ідентифікацію особи депутата. Реєстр, за підписом працівника виконавчого апарату ради, передається головуючому на пленарному засіданні, який оголошує кількість зареєстрованих депутатів.

У випадку, визначеному п.15.4 Регламенту реєстрація депутатів може бути доручена одному з депутатів ради, про що має бути зазначено у розпорядженні про скликання сесії (пленарного засідання) ради.

20.3. Якщо за даними реєстрації відкриття пленарного засідання ради неможливе у зв'язку з відсутністю необхідної кількості депутатів ради, головуючий на пленарному засіданні ради може оголосити про відтермінування початку пленарного засідання. Або встановлює інший день проведення пленарного засідання ради з обов'язковим дотриманням вимог цього Регламенту щодо підготовки пленарного засідання ради, про що видається відповідне розпорядження.

 

Стаття 21. Повноваження головуючого на пленарному засіданні ради

 21.1. Головуючий на пленарному засіданні ради:

21.1.1 відкриває, закриває та неупереджено веде пленарні засідання ради, оголошує перерви в пленарних засіданнях ради, повідомляє про осіб, які запрошені для участі у її роботі;

21.1.2. виносить на обговорення проєкти рішень ради, оголошує їх повну назву, редакцію та їх ініціаторів (розробників); інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;

21.1.3. організовує розгляд питань;

21.1.4. надає слово для виступу та визначає черговість виступів;

21.1.5.надає слово для доповіді (співдоповіді), оголошує наступного промовця;

21.1.6. створює рівні можливості депутатам ради для участі в обговоренні питань;

21.1.7. ставить питання на голосування, оголошує його результати;

21.1.8. забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на пленарному засіданні ради;

21.1.9. вносить пропозиції з процедурних питань щодо ходу пленарного засідання ради (якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, пропозиції головуючого ставляться на голосування першими);

21.1.10. вживає заходів щодо дотримання порядку на пленарному засіданні ради;

21.1.11. має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні ради;

21.1.12. до початку розгляду питань порядку денного, або в розділі «Різне» робить повідомлення депутатам ради. В окремих випадках такі повідомлення головуючий може робити і в ході пленарного засідання ради, як правило, не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування;

21.1.13. здійснює інші повноваження в межах цього Регламенту.

 

Стаття 22. Секретаріат пленарного засідання

22.1. За пропозицією головуючого, на кожному пленарному засіданні ради з числа зареєстрованих депутатів ради (окрім голови ради та його заступника) та з числа виконавчого апарату ради обирається секретаріат пленарного засідання у кількості, як правило, трьох осіб. У ході пленарного засідання ради до складу секретаріату в такому ж порядку можуть бути внесені зміни за процедурними рішенням ради.

22.2. Секретаріат пленарного засідання ради розміщується у президії та надає допомогу головуючому у проведенні сесії. Веде реєстрацію депутатських запитів та звернень. Веде протокол засідання. Здійснює підрахунок голосів депутатів та поіменну реєстрацію результатів голосування під час прийняття рішень ради. Облік внесених у ході пленарних засідань ради поправок до того, що приймається, і прийнятого рішення ради у встановленому Регламентом порядку. Облік пропозицій і зауважень, висловлених депутатами на пленарних засіданнях ради та оформлених відповідно до вимог Регламенту

 

Стаття 23. Лічильна комісія

23.1. Лічильна комісія обирається для організації проведення таємного голосування.

23.2. Лічильна комісія обирається радою з числа депутатів ради: по одному депутату від різних партій (фракцій) шляхом відкритого голосування за списком без обговорення. Якщо всі депутати від однієї політичної партії відмовилися від участі в роботі лічильної комісії, Лічильна комісія утворюється без представників від цієї політичної партії і вважається легітимною. Робота лічильної комісії вважається правомочною, за участі більшості від її складу. Рішення лічильною комісією приймаються більшістю голосів від її загального складу. Засідання Лічильної комісії проводяться виключно гласно і відкрито.

23.3. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника голови і секретаря. Заступник голови лічильної комісії виконує роль голови лічильної комісії у випадку неможливості виконання цих функцій головою лічильної комісії.

23.4. До складу Лічильної комісії не може входити депутат ради, щодо якого:

23.4.1. поставлено на голосування питання про недовіру, якщо цей депутат одночасно є головою відповідної районної державної адміністрації;

23.4.2. поставлено питання щодо дострокового припинення повноважень;

23.4.3. вирішується питання про обрання на посаду (звільнення з посади) в органі місцевого самоврядування або комунальному підприємстві, установі, організації;

23.4.4. вирішується питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності;

23.4.5. депутати ради, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

 

Стаття 24. Порядок розгляду питань порядку денного сесії

24.1. Головуючий на пленарному засіданні ради оголошує про розгляд кожного питання порядку денного сесії ради. Головуючий повідомляє про назву питання, яке підлягає розгляду, та про порядок його розгляду.

24.2. Головуючий на пленарному засіданні за рішенням ради може об’єднати обговорення кількох пов'язаних між собою питань порядку денного. Рішення про об’єднання обговорення приймається у порядку, визначеному для розгляду процедурних питань.

24.3. Головуючий має право змінити порядок розгляду питань черги денної.

24.4. Головуючий на пленарному засіданні має право поставити на голосування повторно питання, яке не набрало необхідної для його прийняття кількості голосів. Цьому має передувати процедурне питання про повернення до розгляду питання. В такому випадку питання може бути розглянуте за скороченою процедурою: без його обговорення.

24.5. У разі наявного висновку постійної профільної комісії з пропозицією щодо внесення змін до проєкту рішення, головуючим на пленарному засіданні, перед голосуванням за проєкт рішення в цілому, ставиться питання щодо внесення запропонованих постійною комісією змін до проєкту рішення. Після такого голосування проєкт рішення голосується в цілому (з урахуванням затверджених змін).

24.6. Зміни до проєкту рішення, які запропоновані депутатами з голосу під час обговорення проєкту рішення, ставляться на голосування після голосування за проєкт рішення в цілому (у разі, якщо проєкт рішення в редакції суб’єкта подання не набере відповідної для його прийняття кількості голосів).

24.7. Головуючий на пленарному засіданні має право поставити на голосування пропозицію розгляду проєкту рішення за скороченою процедурою – без його обговорення. В такому випадку дане процедурне рішення має бути проголосоване більшістю від загального складу ради.

24.8. Заяви депутатів ради в ході розгляду проєктів рішень, щодо наявності в них конфлікту інтересів, здійснюються депутатами особисто з обов’язковим занесенням секретаріатом даного факту до протоколу.

 

Стаття 25. Порядок надання слова

25.1. Доповіді виголошуються з трибуни. Співдоповіді, виступи під час обговорення питань, заяви, запити, як правило, виголошуються з трибуни. Тривалість такої доповіді (співдоповіді, виступу) визначається головуючим на рівних умовах з іншими депутатами ради.

25.2. Виступ промовця не переривається, крім випадків порушення доповідачем (виступаючим) приписів чинного законодавства України, Регламенту, правил етики та дисципліни.

25.3. Якщо головуючий на пленарному засіданні ради не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської фракції - зазначає і її назву.

25.4. Слово для виступу з будь-якого питання порядку денного пленарного засідання ради в межах часу, передбаченого ст. 26 цього Регламенту, надається головуючим на пленарному засіданні під час розгляду відповідного питання порядку денного за особистою заявою депутата ради на виступ після оголошення головуючим на пленарному засіданні про перехід до розгляду цього питання. Право на такий виступ надається одному депутату від кожної фракції в раді.

25.5. За усним зверненням депутата ради, перед тим, як головуючий на пленарному засіданні оголосить про припинення обговорення питання, трьом депутатам від кожної фракції може бути надане слово з місця для висловлення позиції:

25.5.1. з мотивів голосування;

25.5.2. для репліки;

25.5.3. для застережень.

Виступ депутата у такому випадку не може перевищувати 1 (однієї) хвилини.

 

Стаття 26. Визначення часу для виступів на сесії ради

26.1. Для доповіді надається до хвилин-10, для співдоповіді - до 5 хвилин.

26.2. По три депутати від фракції мають право поставити доповідачу або співдоповідачу запитання по суті доповіді. Запитання ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко, чітко і виключно по суті проєкту рішення. Головуючий на пленарному засіданні ради оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам ради (в порядку надходження) від різних зареєстрованих депутатських фракцій. Депутат ради, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю. Виступаючим у обговоренні запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на пленарному засіданні ради.

26.3. Для відповіді на запитання надається до 5 хвилин.

26.4. Для повторних виступів у обговоренні, а також для виступів щодо постатейного голосування окремих положень проєктів рішень, для заяв, внесення запитів депутатам надається час тривалістю до 5 хвилин.

26.5. Для виступів в розділі «Різне» порядку денного надається до 3 хвилин.

26.6. Для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок та виступів з місця - 1 хвилина.

26.7. Для заключного слова по темі доповіді надається до 1 хвилини. Якщо доповідь здійснювалась кількома особами, заключне слово промовляє лише один з доповідачів, а час для проголошення заключного слова не подовжується.

26.8. Попередження про закінчення часу для виступу оголошується головуючим. Коли кількість часу, наданого для виступу відповідно до п. 26.1-26.8 цієї статті, вичерпано, мікрофон може бути відключено. За необхідності, на прохання окремого промовця та за згодою депутатів районної ради, головуючий на пленарному засіданні ради може подовжити йому час для виступу до 2 хвилин.

26.9.Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий на пленарному засіданні вважає, що рада отримала з цього питання достатньо інформації, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

Стаття 27. Право депутата на виступ

27.1. Ніхто з присутніх на пленарному засіданні ради не може виступати без дозволу головуючого.

27.2. Головуючий на пленарному засіданні ради надає слово виступаючим з дотриманням черговості із забезпеченням виступів представників від різних депутатських груп та фракцій, якщо інше не встановлено цим Регламентом. Головуючий на пленарному засіданні ради, за погодженням з радою, може визначити іншу черговість виступаючих.

27.3. Особа може виступити на пленарному засіданні ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, не більше двох разів.

27.4. Виступи депутатів, які не стосуються питання, що розглядаються, зупиняються головуючим на його розсуд. Запитання депутатів, які на розсуд головуючого, не стосуються питання, що розглядаються, можуть бути залишені без відповіді.

27.5. Слово для відповіді на поставлене запитання може бути передане третій особі, якщо це передбачає більш компетентну відповідь, з урахуванням визначеного Регламентом загального часу для надання відповіді.

 

Стаття 28. Порядок розгляду та обговорення питання

28.1. За пропозицією головуючого на кожному пленарному засіданні процедурним рішенням може визначатися загальний час обговорення будь-якого питання. Пропозиція часу обговорення питання, як правило, не може перевищувати час, визначений ст.26.

28.2. Розгляд та обговорення питання на пленарному засіданні ради, як правило, включають:

28.2.1. доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

28.2.2.співдоповіді (за необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;

28.2.3. виступи депутатів ради з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків чи пропозицій комісій, з приводу яких виступали доповідач і співдоповідачі, за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів ради разом з висновком відповідної комісії;

28.2.4. виступи по одному представнику від постійних комісій або тимчасових контрольних комісій, якщо висновки цих комісій щодо обговорюваного питання чи пропозиції не були поширені серед депутатів ради згідно з поданням комісії;

28.2.5. виступи депутатів ради;

28.2.6. оголошення головуючим на пленарному засіданні ради про припинення обговорення;

28.2.7. внесення депутатами ради пропозицій, які не були виголошені в ході обговорення (крім тих, що вносяться у спеціально встановленому порядку);

28.2.8. заключне слово співдоповідачів і доповідача;

28.2.9. уточнення і оголошення головуючим на пленарному засіданні ради пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування.

 

   Стаття 29. Закінчення обговорення питання

29.1. Тексти виступів депутатів ради, які записалися для виступу, але не мали змоги виголосити їх у зв'язку з припиненням обговорення, на прохання депутатів повинні бути включені до протоколу засідання, якщо вони подаються секретаріату пленарного засідання ради одразу ж після закінчення пленарного засідання ради і відповідають нормам загальноприйнятої етики.

29.2. У разі закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий на пленарному засіданні ради оголошує про припинення обговорення.

 

Глава 3. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

 

Стаття 30. Загальні положення порядку голосування

30.1. Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього, як правило, не може перериватися розглядом інших питань порядку денного. Після закінчення часу для обговорення питання головуючий на пленарному засіданні ради оголошує про перехід до голосування. З моменту виголошення такої інформації головуючим надання слова заборонене, слово може надаватися тільки щодо процедурних питань, способу чи порядку голосування.

30.2. У разі порушення процедури голосування, негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

30.3. Тексти пропозицій чи поправок, що ставляться на голосування, оголошуються із зазначенням їх ініціатора.

 

Стаття 31. Черговість голосування альтернативних проєктів рішень, пропозицій та поправок

31.1. Головуючий на засіданні може визначати два проєкти рішень від різних суб’єктів подання як альтернативні.

У такому разі розгляд альтернативних проєктів рішень відбувається у порядку їх надходження до виконавчого апарату ради.

31.2. Якщо серед кількох альтернативних пропозицій є пропозиція, унесена профільною постійною комісією ради, вона ставиться на голосування першою.

 

Стаття 32. Вимоги до процедури голосування

32.1. Перед кожним голосуванням головуючий на пленарному засіданні формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, і відразу ставить його на голосування.

 32.2. У разі, коли щодо проєкту рішення або щодо питання, яке виноситься на розгляд ради, проводилися громадські слухання після проголошення змісту питання, головуючий оголошує текст висновку обговорень і тільки потім проголошує проєкт рішення та ставить питання на голосування.

32.3. Голосування здійснюється депутатами ради в залі засідань ради, дистанційно у режимі он-лайн (за допомогою відео зв’язку, що дозволяє ідентифікувати особу), або у відведеному для таємного голосування місці.

32.4. Після оголошення головуючим на пленарному засіданні ради про початок голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

32.6. Після закінчення голосування головуючий на пленарному засіданні ради оголошує його повні результати і прийняте рішення.

 

Стаття 33. Загальні вимоги до рішення ради

33.1. Рішення ради (крім рішень з процедурних питань) вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість депутатів від загального складу ради. Рішення, для прийняття яких необхідна інша кількість голосів, визначаються законодавством та цим Регламентом.

33.2. Пропозиція або проєкт рішення, які не отримали необхідної кількості голосів на підтримку, вважаються відхиленими, що фіксується у протоколі пленарного засідання ради. В межах однієї сесії головуючий має право поставити на голосування процедурне питання про повернення до повторного розгляду відхиленого рішення.

33.3. Після прийняття радою рішення, виконавчим апаратом ради рішенню присвоюється номер. Виконавчим апаратом ведеться облік та зберігання прийнятих рішень.

33.4. Зміни до проєктів рішень, які було внесено за результатами обговорення та голосування під час проведення пленарного засідання ради, вносяться до проєкту рішення виконавчим апаратом ради, після чого рішення подається на підпис головуючому та оприлюднюється.

Якщо виконавчий апарат ради не в змозі здійснити внесення проголосованих до рішення змін без залучення участі суб’єкта внесення цих змін або суб’єкта подання проєкту даного рішення, виконавчий апарат звертається до зазначених сторін процесу прийняття даного рішення. Особа (посадова особа), до якої звернувся виконавчий апарат ради щодо внесення змін до проєкту рішення, має (невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня проведення пленарного засідання, на якому розглядався даний проєкт рішення) надати проєкт рішення із проголосованими змінами в порядку, визначеному п. 16.4 Регламенту.

 

Стаття 34. Рішення ради з процедурних питань

33.5. Рішення ради з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів ради, зареєстрованих на пленарному засіданні ради.

33.6. Процедурне рішення ухвалюється без включення до порядку денного, не потребує окремого документального оформлення та заноситься до протоколу пленарного засідання ради без зазначення результатів поіменного голосування.

33.7. Процедурними вважаються рішення щодо:

- затвердження регламенту роботи пленарного засідання;

- затвердження порядку денного пленарного засідання, зміни черговості розгляду питань;

- переголосування;

- черговості розгляду питань порядку денного;

- відмови в поставленні на голосування пропозиції (поправки);

- визначення способу проведення голосування;

- утворення робочих органів засідання ради (секретаріат, лічильна комісія, комісія з проведення таємного голосування, комісія з доробки проєкту рішення або інші);

- перерви в засіданні, перенесення чи закриття засідання;

- проведення додаткової реєстрації, перереєстрації;

- надання додаткового часу для виступу;

- зміни черговості виступів;

- надання слова запрошеним на засідання та встановлення тривалості їх виступів;

- форми бюлетеня для таємного голосування;

- затвердження порядку проведення таємного голосування;

- взяття інформації комісії з проведення таємного голосування до відома;

- застосування заходів впливу за порушення вимог Регламенту, правил поведінки на пленарному засіданні ради, її органів;

- інші норми, віднесені цим Регламентом до процедурних

33.8. Процедурні питання не потребують обговорення. Якщо виникає сумнів, чи є запропоноване для розгляду питання процедурним, рішення про це без обговорення приймається радою більшістю голосів депутатів ради від загального складу ради.

 

Стаття 35. Протокол сесії

35.1. Засідання сесій ради протоколюються. Ведення та оформлення протоколу здійснює секретаріат.

35.2. У протоколі фіксуються хід і результати проведення пленарного засідання ради, зокрема (але не виключно):

35.2.1. назву ради та її скликання, порядковий номер сесії (пленарного засідання), відомості про дату, час і місце проведення пленарного засідання ради;

35.2.2. кількість депутатів ради, зареєстрованих на пленарному засіданні ради;

35.2.3. питання порядку денного пленарного засідання ради та ті з них, які винесені на голосування;

35.2.4. прізвище, ім'я, по батькові головуючого на пленарному засіданні ради і виступаючих;

35.2.5. результати поіменного голосування;

35.2.6. Протоколи сесій та прийняті нею рішення підписуються особисто головуючим на пленарному засіданні, як правило – головою ради, або ж депутатом ради, який за дорученням (рішенням) депутатів головував на її засіданні.

35.3. Протоколи сесії ради є відкритими і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» з урахуванням особливостей, визначених цим Регламентом.

 

Стаття 36. Відкрите голосування. Відкрите поіменне голосування

36.1. Для прийняття рішень, з'ясування волевиявлення депутатів ради на пленарних засіданнях ради проводиться, як правило, поіменне голосування. Підрахунок голосів та протоколювання результатів голосування здійснюється секретаріатом ради.

36.2. Секретаріат пленарного засідання встановлює спосіб, у який будуть встановлені результати поіменного голосування. Депутати зобов’язані дотримуватися процедури встановлення секретаріатом результатів поіменного голосування. Головуючий на засіданні має сприяти секретаріату встановленню результатів поіменного голосування.

36.3. Дані про результати поіменного голосування роздруковуються після закриття пленарного засідання і оприлюднюються на офіційному веб-сайті ради або на стенді районної ради.

 

Стаття 37. Загальні положення про таємне голосування

37.1. Таємне голосування обов'язково проводиться у випадках, передбачених чинним законодавством або випадках, визначених процедурними рішеннями ради.

37.2. Таємне голосування відбувається із застосуванням бюлетенів для таємного голосування. Бюлетені для таємного голосування виготовляє виконавчий апарат ради за дорученням голови ради або іншої особи, яка скликала пленарне засідання ради. Таємне голосування не може бути здійснено депутатом дистанційно.

37.3. До бюлетеня для таємного голосування з обрання на посаду голови районної ради, заступників голови районної ради включаються всі депутати ради, які дали згоду балотуватися і кандидатури яких було висунуто у встановленому порядку: висунутою особою на посаду вважається депутат, якого було в голос запропоновано зареєстрованим депутатом на пленарному засіданні ради під час проголошеної головуючим процедури висунення кандидатів.

Особиста відмова депутатів від участі бути кандидатом на посаду приймається радою до відома (без голосування) за усною особистою заявою даного депутата і фіксується в протоколі.

Пропозиція головуючого про припинення процедури висунення кандидатів на посаду ставиться на процедурне голосування.

37.4. Для проведення таємного голосування та підрахунку голосів під час таємного голосування (визначення результатів) обирається Лічильна комісія. Порядок обрання Лічильної комісії визначений ст. 23 Регламенту.

Лічильна комісія своїми рішеннями може урегулювати процедуру проведення таємного голосування в частині, що не суперечить законодавству та даному Регламенту. Рішення лічильної комісії вносяться до протоколів засідань Лічильної комісії.

37.5. Протоколи Лічильної комісії про затвердження форми бюлетеня та результати таємного голосування (проголосовані бюлетені запаковані у конверт) за допомогою бюлетенів беруться радою до відома та зберігаються разом із протоколом пленарного засідання ради.

37.6. Таємне голосування має здійснюватися депутатом ради особисто, без стороннього втручання. Контроль з боку сторонніх осіб в кабінці для голосування за волевиявленням депутата забороняється.

37.7. Під час таємного голосування (в кабінці для голосування) суворо забороняється використовувати пристрої фото- та відео- фіксації, а також користуватися засобами зв’язку.

37.8. Навмисне порушення таємниці голосування не є підставою для скасування результатів таємного голосування.

37.9. Навмисні дії депутатів або присутніх на пленарному засіданні осіб, які направлені на порушення процедури таємного голосування, можуть бути урегульовані рішеннями Лічильної комісії.

 

Стаття 38. Вимоги до бюлетеня для таємного голосування

38.1. Бюлетені для таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом виготовлення, кольором, розміром, змістом. У бюлетені для таємного голосування зазначається також мета голосування - обрання, призначення, затвердження, дострокове припинення повноважень тощо.

38.2.Запитання, винесені для вирішення шляхом проведення таємного голосування, повинні бути сформульовані таким чином, щоб на них можна було дати чітку та однозначну відповідь (висловити чітку позицію з волевиявлення). Проти кожного питання, винесеного на таємне голосування, має бути розміщений графічний знак (трикутник, квадрат, коло тощо), за допомогою відмітки у якому депутат може чітко висловити своє волевиявлення. Якщо питання передбачає кілька варіантів відповідей («так», «ні», «утримався»), проти такого питання у бюлетені має бути розміщено кілька графічних символів із позначенням варіанту відповіді. Варіанти відповіді та графічні символи мають бути розміщені таким чином, аби унеможливити їх неоднозначне розуміння та уникнути плутанини щодо того, яку відповідь надає депутат, роблячи позначку рядом (навколо) відповідного символу (варіанту відповіді).

38.3.Організація виготовлення бюлетенів для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів ради, покладається на виконавчий апарат ради. Доручення про виготовлення бюлетенів для таємного голосування дає лічильна комісія, для чого у пленарному засіданні оголошується перерва. Бюлетені можуть виготовлятися виконавчим апаратом ради під контролем уповноваженого представника (представників) Лічильної комісії

38.4.Виготовлені бюлетені для таємного голосування передаються представником апарату ради голові Лічильної комісії. Лічильна комісія перевіряє, чи відповідають бюлетені для таємного голосування встановленій формі та чи виготовлені вони у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів ради.

38.5.Якщо виготовлені до початку пленарного засідання бюлетені не відповідають вимогам, передбаченим чинним законодавством чи цим Регламентом, у засіданні ради оголошується перерва для виготовлення нових бюлетенів для таємного голосування за формою, встановленою Лічильною комісією. Нові бюлетені виготовляються виконавчим апаратом ради під обов’язковим контролем уповноваженого представника (представників) Лічильної комісії.

38.6.      Недійсними вважаються бюлетені:

 1. невстановленого зразка (в тому числі погашені шляхом відрізу кута);
 2. в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду;
 3. у яких голосуючим не зроблено жодної позначки;
 4. з яких неможливо з'ясувати волевиявлення депутата ради;
 5. до яких додатково вписані прізвища, не погоджені на пленарному засіданні.

38.7. Якщо у скриньках для таємного голосування виявиться більше бюлетенів встановленого зразка з результатами голосувань, ніж їх видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться переголосування. В такому випадку бюлетені без жодної позначки та погашені комісією бюлетені не беруться до уваги – ці бюлетені не впливають на встановлення результатів голосування.

 

Стаття 39. Процедура таємного голосування

 1. Порядок проведення таємного голосування визначаються Лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів ради. Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабіни для таємного голосування, опечатує скриньку для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування.
 2. Процедура таємного голосування має обов’язково передбачати наявність контрольного талону у скриньці.
 3. Головою оголошується початок процедури таємного голосування, при цьому одночасно зупиняється реєстрація депутатів на пленарному засіданні до моменту завершення таємного голосування. Бюлетені депутатів, які не зареєструвалися особисто для участі у пленарному засіданні до початку процедури таємного голосування, погашаються шляхом відрізу правого кута бюлетеня та вкидаються Лічильною комісією до скриньки (без жодної позначки в бюлетені). Такі бюлетені не впливають на встановлення результатів голосування.
 4. Бюлетені видаються зареєстрованим депутатам поза кабіною для таємного голосування згідно з Реєстром про одержання бюлетеня для таємного голосування та за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу депутата.
 5. Кожному депутату ради після проставлення особистого підпису в Реєстрі про одержання бюлетеня для таємного голосування Лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування.
 6. Голосування проводиться у кабіні для таємного голосування і здійснюється проставленням у бюлетені позначки напроти прізвища кандидата, за якого депутат ради голосує (або проставлення позначки навпроти відповіді «так», «ні» або «утримався» - якщо питання передбачає кілька варіантів відповіді). Заповнений бюлетень опускається в прозору скриньку, яка повинна знаходитися поза кабіни для таємного голосування.
 7. Якщо зареєстрований депутат ради відмовився приймати участь у таємному голосуванні, його бюлетень вкидається головою Лічильної комісії до скриньки без жодної позначки. Такий бюлетень не впливає на встановлення результатів голосування.
 8. Участь депутатів у таємному голосуванні не передбачає дистанційної участі депутата у пленарному засіданні. Такому депутату бюлетень не видається - цей бюлетень вкидається Лічильною комісією до скриньки без жодної позначки. Такий бюлетень не впливає на встановлення результатів голосування.

 

Стаття 40. Повторне таємне голосування

 1. У разі, коли бюлетені для таємного голосування одержали менше половини або половина депутатів ради від загального складу ради, голосування визнається таким, що не відбулося, та призначається повторне голосування.
 2. Якщо до бюлетеня внесено декілька кандидатур, а необхідно обрати, призначити чи затвердити лише одну особу і жоден кандидат не одержав при першому голосуванні необхідної більшості, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні.
 3. Якщо внаслідок вибуття кандидатів з балотування залишається один кандидат, повторне голосування проводиться щодо нього.

           

Стаття 41. Підведення підсумків таємного голосування

41.1. Підрахунок результатів таємного голосування здійснюється Лічильною комісією відкрито.

41.2. Результати таємного голосування Лічильна комісія заносить до протоколу, який мають право підписати всі члени Лічильної комісії. У разі незгоди будь-кого з членів Лічильної комісії з даними протоколу, він має право у письмовій формі викласти свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні ради.

Відмова окремих членів Лічильної комісії від підпису протоколу не є підставою для його скасування.

41.3. Про результати таємного голосування голова Лічильної комісії або визначений комісією доповідач доповідає на пленарному засіданні ради, відповідає на запитання депутатів ради.

На підставі результатів голосування, визначених рішенням Лічильної комісії, головуючим на пленарному засіданні доводиться до відома депутатів (без окремого голосування) рішення, з якого проводилося таємне голосування.

Дане рішення підписується головуючим на пленарному засіданні невідкладно.

 

Стаття 42. Наслідки порушення порядку таємного голосування

42.1. У разі виявлення Лічильною комісією порушення порядку голосування, результати голосування оголошуються Лічильною комісією недійсними.

42.2. Про порушення Лічильна комісія доповідає раді. Якщо при визначенні результатів голосування порушено порядок визначення результатів голосування, за процедурним рішенням ради проводиться повторне голосування.

 

Глава 4. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ РІШЕННЯМИ РАДИ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, СКАСУВАННЯ РІШЕНЬ РАДИ

           

Стаття 43. Набрання чинності рішеннями ради

43.1. Усі рішення ради набирають чинності з моменту настання двох умов: підписання рішення головуючим на пленарному засіданні та його офіційного оприлюднення, якщо даними рішеннями не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.

Якщо в рішенні не зазначено строки набрання ним правомочності, дане рішення вважається таким, що вступає в дію з моменту його оприлюднення на офіційному сайті ради.

43.2. Рішенням можуть визначатися інші способи оприлюднення, в межах Закону «Про доступ до публічної інформації», в результаті здійснення яких дане рішення вступає в дію.

43.3. Рішення ради засвідчуються печаткою ради. Додатки до рішення ради підписуються керуючим справами ради або головуючим на пленарному засіданні.

43.4. Рішення ради з бюджетних питань оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Криворізької районної ради або у друкованому виданні (газеті). За рішенням голови ради у друкованому виданні може бути оприлюднений лише текст самого рішення (без додатків). У такому випадку у друкованому  виданні (номері газети), у якому оприлюднений текст рішення, після публікації розміщується інформація про спосіб оприлюднення додатків до рішення.

43.5. Присвоєння виконавчим апаратом ради номеру рішенню не є обов’язковою умовою для набуття даним рішенням правомочності.

 

Стаття 44. Внесення змін до рішень ради

44.1. За мотивованим поданням голови ради, постійної комісії, рада може внести зміни (доповнення) до раніше прийнятого чинного рішення ради. Внесення змін (доповнень) до раніше прийнятих чинних рішень ради не передбачає їх погоджень із суб’єктами подання даних (раніше прийнятих) рішень.

44.2. Рада може змінити та/або доповнити свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетенції, в порядку, визначеному Регламентом.

44.3. Профільна постійна комісія ради попередньо розглядає доцільність внесення змін, доповнень до раніше прийнятих радою рішень.

44.4. Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення ради приймається у порядку, передбаченому для рішення, до якого вносяться відповідні зміни та/або доповнення.

44.5. Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, щодо якого вносяться зміни та/або доповнення.

 

Стаття 45. Скасування рішень ради

45.1. За мотивованим поданням голови ради, його заступника, постійної комісії, інших суб'єктів, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проєкту рішення, рада може скасувати раніше прийняте рішення.

45.2. Рада може скасовувати свої рішення ненормативного характеру, з урахуванням правовідносин, пов'язаних з реалізацією певних суб'єктивних прав та охоронюваних законом інтересів.

45.3. Профільна постійна комісія ради попередньо розглядає доцільність скасування раніше прийнятих радою рішень.

45.4. Рішення про скасування раніше прийнятого рішення ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, що скасовується.

 

Глава 5. ПИТАННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЕТИКИ

 

Стаття 46. Дисципліна та етика на сесіях районної ради

46.1. На пленарному засіданні ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій, використовувати у своїх виступах недостовірні або неперевірені відомості та допускати прояви некоректної поведінки. Головуючий на пленарному засіданні ради після попередження промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або у разі некоректної поведінки має право припинити його виступ, а у разі не реагування на попередження головуючого - позбавити його права виступу на пленарному засіданні ради з даного питання. У разі повторного порушення дисципліни та етики промовець може бути позбавлений головуючим або за рішенням більшості від присутніх депутатів права виступу на поточному пленарному засіданні ради.

46.2. Якщо промовець висловлюється не з обговорюваного питання або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні ради після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до протоколу пленарного засідання ради.

При звертанні головуючого на пленарному засіданні до промовця, останній зупиняє свій виступ.

Виключно головуючий має право попередити промовця в частині дотримання норм Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

46.3. Під час пленарного засідання ради депутати ради та запрошені особи не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (гучними розмовами, вигуками тощо); засоби мобільного зв`язку мають бути вимкнені або перебувати у беззвучному режимі.

46.4. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, головуючий попереджує його персонально і закликає до порядку. У разі грубого порушення дисципліни або перешкоди проведенню засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

46.5. Особи, присутні за запрошеннями на пленарних засіданнях ради мусять утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається, і не порушувати порядок.

46.6. До сесійної зали забороняється вносити плакати, лозунги, габаритні речі, продукти харчування, будь-які види зброї, гучномовці та будь-які інші акустичні пристрої, інші предмети, які не мають на меті забезпечення діяльності ради (на розсуд голови ради або постійної комісії районної ради з питань законності, регламенту та депутатської етики, діяльності рад та розвитку місцевого самоврядування, зв’язків з об’єднаннями громадян і засобами масової інформації).

46.7. Під час проведення пленарних засідань забороняється стояти в проходах сесійної зали, окрім відео операторів акредитованих засобів масової інформації. Без дозволу головуючого заборонено підніматися до президії ради, окрім осіб яким надано право на виступ з трибуни.

46.8. Особам, які не мають право голосу на пленарному засіданні (в тому числі депутатам, які відмовилися реєструватися), заборонено вчиняти будь-які дії, які можуть дестабілізувати процес проведення пленарного засідання.

46.9. Депутатам, виконавчому апарату ради та іншим присутнім на пленарному засіданні категорично заборонено вчиняти будь-які дії, які можуть завадити встановленню результатів голосування або спотворити їх результат.

46.10. За пропозицією головуючого на пленарному засіданні або за пропозицією депутата, підтриманою більшістю голосів від загального ради від загального складу ради, або за рішенням постійної комісії районної ради з питань законності, регламенту та депутатської етики, діяльності рад та розвитку місцевого самоврядування, зв’язків з об’єднаннями громадян і засобами масової інформації особи, які порушили вимоги регламенту, зобов'язані покинути пленарне засідання. Відмова особи покинути залу самостійно є підставою для примусового реагування правоохоронними органами або службою охорони, з якою радою укладено договір.

 

РОЗДІЛ ІІІ. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ РАДИ

 

Глава 1. ГОЛОВА РАДИ, ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ РАДИ

 

Стаття 47. Правові засади статусу і діяльності голови ради та його заступника

47.1. Повноваження голови ради, заступника голови ради визначаються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

47.2. Голова ради, заступник голови ради працюють у раді на постійній основі, не можуть мати іншого представницького мандату, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (виконувати роботу на умовах сумісництва), у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю (безпосередньо чи через посередників або підставних осіб), одержувати від цього прибуток, входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств тощо, спілок, об'єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність. Голова ради та заступник голови ради мають право входити до складу політичних партій та неприбуткових громадських організацій.

47.3. Умови оплати праці голови ради та заступника голови ради визначаються рішеннями ради.

 

Стаття 48. Порядок обрання голови ради

48.1. Голова ради обирається радою на строк її повноважень виключно таємним голосуванням із застосуванням бюлетенів.

48.2. Рішення про обрання голови ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

48.3. З урахуванням заявленого конфлікту інтересів, на пленарному засіданні ради з доповідями про програми майбутньої діяльності кандидата на голову можуть виступити колеги по фракції й відповісти на запитання від імені особи, якого висунуто на голову ради.

У виступах депутатів ради всі кандидатури обговорюються одночасно. Депутати ради мають право висловлювати думку щодо програм кандидатів, їх політичних, ділових та особистісних якостей, агітувати за або проти кожного з них. Головуючий на пленарному засіданні ради, з урахуванням черговості депутатів ради на виступ, надає рівні можливості для виступаючих за кожного кандидата. У заключному слові кожен кандидат також дає згоду на включення своєї кандидатури до бюлетеня для таємного голосування або заявляє про самовідвід; про самовідвід він може заявити в будь-який час перед цим, для чого головуючий на пленарному засіданні ради надає йому слово позачергово.

48.6. Таємне голосування щодо кандидатур та визначення результатів і наслідків голосування проводиться відповідно до порядку, встановленого цим Регламентом.

48.7. У разі, коли кандидатів на посаду голови ради не було обрано, проводиться нове голосування з додержанням положень, зазначених у пунктах цієї статті.

48.8. Наявність лише одного запропонованого кандидата на посаду голови ради не передбачає скасування таємного голосування з обрання голови ради.

 

Стаття 49. Повноваження голови ради

49.1. Голова ради відповідно до своїх повноважень:

49.1.1. скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради;

49.1.2. забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням;

49.1.3. представляє раді кандидатури для обрання на посади заступника голови районної ради; вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури виконавчого апарату ради, витрат на її утримання;

49.1.4. вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради;

49.1.5. координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

49.1.6. організовує надання депутатам ради допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;

49.1.7. визначає спосіб, у який оприлюднюється публічна інформація ради;

49.1.8. організовує роботу президії ради (якщо така створена);

49.1.9. призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради;

49.1.10. здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;

49.1.11. є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату. Укладає договори від імені ради;

49.1.12. підписує рішення ради, протоколи сесій ради;

49.1.13. забезпечує роботу по розгляду звернень громадян; веде особистий прийом громадян, у тому числі виїзні прийоми;

49.1.14. забезпечує гласність у роботі ради та її органів, оприлюднює рішення ради;

49.1.15. представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, асоціаціями місцевого самоврядування та Верховною Радою України, в судах загальної юрисдикції (з правом залучення адвокатів по справі), з об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

49.1.16. звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік;

49.1.17. вирішує інші питання, доручені йому радою.

49.2. Голова ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

           

Стаття 50. Порядок припинення повноважень голови ради

50.1. Голова ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків, передбачених пунктами 50.2, 50.3, 50.5 цієї статті. Голова ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови ради.

50.2. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді та може бути звільнений з посади радою шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу половини або більше депутатів від загального складу ради.

Звільнення особи з посади голови ради не має наслідком припинення нею повноважень депутата цієї ради.

50.3. Повноваження голови ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради, в разі звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови ради, а також у інших передбачених Законом випадках.

50.4. Зазначені у п. 50.3 ст. 50 цього Регламенту повноваження голови ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови ради з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

50.5. Інші підстави дострокового припинення повноважень голови ради, передбачені законодавством, є підставою для припинення повноважень голови ради в порядку, визначеному законом.

 

Стаття 51. Порядок обрання заступника голови ради

51.1. Заступник голови ради обирається радою за пропозицією голови ради в межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування.

51.2. Рішення про обрання заступника голови ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

51.3. У разі, коли кандидатів на посаду заступника голови ради не було обрано, проводиться нове голосування з додержанням положень, зазначених у пункті 51.1 цієї статті. Кандидатури, що не набрали необхідної кількості голосів, можуть бути представлені на розгляд сесії ради не більше двох раз в межах однієї сесії.

 

Стаття 52. Повноваження заступника голови ради

52.1. Заступник голови ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради або дострокового припинення повноважень заступника голови ради.

52.2. Заступник голови ради здійснює повноваження голови відповідної ради за відсутності голови ради на підставі розпорядження голови ради.

52.3. За дорученням голови ради заступник:

52.3.1. координує роботу відповідних постійних комісій ради та сприяє організації виконання їх рекомендацій;

52.3.2. веде організаційну роботу з питань взаємодії ради з органами виконавчої влади;

52.3.3. організовує роботу з питань взаємодії з органами місцевого самоврядування, надання методичної допомоги щодо виконання спільних програм та договорів;

52.3.4. представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністраціями підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

52.3.5. веде особистий прийом громадян, в тому числі з можливим виїздом у населені пункти району, та забезпечує роботу щодо розгляду звернень громадян;

52.3.6. бере участь у розробці планів роботи ради та її президії;

52.3.7. сприяє роботі депутатських груп та фракцій щодо здійснення в раді їх функцій;

52.3.8.  організовує роботу з навчання депутатів ради, працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради.

52.4.     Заступник голови ради за дорученням голови ради виконує й інші обов'язки.

 

Стаття 53. Порядок дострокового припинення повноважень заступника голови ради

53.1. Повноваження заступника голови ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата ради за рішенням ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення його повноважень може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як половини депутатів від загального складу ради або за пропозицією голови ради.

Рішення про дострокове припинення повноважень заступника голови ради у випадках, передбачених п. 53.1 цієї статті, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

53.2. Повноваження заступника голови ради можуть також бути достроково припинені без припинення повноважень депутата ради у разі звернення з особистою заявою до ради про складення ним повноважень заступника голови ради. Зазначені повноваження заступника голови ради припиняються з дня прийняття радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

53.3. У випадках, коли повноваження заступника голови ради припиняються у зв'язку із набранням сили обвинувального акту чи судового рішення про позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, датою припинення повноважень вважається день набрання чинності таким рішенням.

53.4. У випадках, передбачених п. 53.1 - 53.3 цієї статті, відповідна особа звільняється з посади заступника голови ради з дня припинення її повноважень.

 

Глава 2. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАДИ

 

Стаття 54. Загальні умови створення постійних комісій ради

54.1. Склад постійних комісій ради обирається з числа депутатів ради не пізніше ніж на другій сесії ради нового скликання на строк її повноважень згідно з рішенням ради про утворення постійних комісій.

54.2. До складу постійних комісій ради не можуть бути обрані голова ради та заступники голови ради.

54.3. Питання утворення, обрання і ліквідації постійних комісій, зміни їх складу, обрання голів постійних комісій вирішуються виключно на пленарних засіданнях ради.

54.4. Засідання постійних комісій ради протоколюються та можуть повністю фіксуватися за допомогою відео- чи звукозаписувального засобу виконавчим апаратом ради.

54.5. Цифровий носій інформації, на який здійснювався відео- чи звуковий запис засідання, зберігається у виконавчому апараті ради протягом одного року.

54.6. Висновки, рекомендації та протоколи засідань постійних комісій ради зберігаються весь термін діяльності ради відповідного скликання, а потім передаються до архіву. Діловодство постійних комісій ради забезпечують їх голови та секретарі.

54.7. Інші питання, пов'язані з порядком створення, повноваженнями та діяльністю постійних комісій, визначаються Положенням про постійні комісії ради, рішеннями ради.

 

Стаття 55. Склад постійних комісій ради

55.1. Рада обирає постійні комісії у складі: голови і членів комісії. Персональний склад постійних комісій обирається радою за пропозицією голови ради.

55.2. Депутат ради може бути членом лише однієї постійної комісії, не враховуючи членства у Лічильній комісії та інших тимчасових комісіях.

55.3. Всі члени постійних комісій мають рівні права, окрім випадків, коли голоси присутніх членів постійної комісії розділилися порівну. В такому випадку перевага в прийняті рішення постійною комісією надається за рішенням голови постійної комісії ради.

55.4. У випадках, визначених Регламентом, зміна в персональному складі постійних комісій вважається такою, що відбулася, після прийняття радою відповідного рішення та його оприлюднення.

 

Стаття 56. Порядок обрання складу постійних комісій ради

56.1. За пропозицією голови ради склад постійних комісій ради обирається за списком.

56.2. За результатами цього голосування оформляється відповідне рішення ради.

56.3. Персональний склад постійних комісій ради повинен містити: назву всіх постійних комісій; прізвища, імена та по батькові відповідних депутатів ради та депутатів, які мають статус голів постійних комісій.

 

Глава 3. ПРЕЗИДІЯ РАДИ

 

Стаття 57. Правовий статус та повноваження президії ради

57.1. Президія ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради, та вирішує інші питання за дорученням ради.

57.2. Президія ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

57.3. До складу президії ради входять голова ради, заступник голови ради, голови постійних комісій ради, голова Криворізької районної державної адміністрації (за згодою), голови депутатський фракцій.

57.4. Повноваження президії ради, порядок її створення та діяльність, завдання і компетенція визначається чинним законодавством, а також Положенням про неї, що затверджується рішенням ради, цим Регламентом та рішеннями ради.

57.5. Президія ради створюється окремим рішенням ради.

 

Глава 4. ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ РАДИ

 

Стаття 58. Правовий статус тимчасових контрольних комісій ради

58.1. Тимчасові контрольні комісії ради обираються з числа її депутатів для здійснення контролю щодо конкретно визначених радою питань в межах повноважень місцевого самоврядування.

58.2. У складі тимчасової контрольної комісії ради може бути представлено не менше як по одному депутату від кожної депутатської фракції чи групи.

58.3. Якщо депутатська фракція чи група не запропонувала представників для роботи в тимчасовій контрольної комісії, то комісія створюється без участі представників цієї депутатської фракції чи групи.

58.4. Про утворення тимчасової контрольної комісії рада приймає рішення, де визначає:

58.4.1. назву тимчасової контрольної комісії;

58.4.2. завдання, мету і коло питань, щодо контролю за якими тимчасова контрольна комісія створюється;

58.4.3. персональний склад тимчасової контрольної комісії, голову тимчасової контрольної комісії;

58.4.4. термін діяльності тимчасової контрольної комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання відповідної роботи);

58.4.5. термін звіту тимчасової контрольної комісії про виконану роботу;

58.4.6. за необхідності - заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи тимчасової контрольної комісії.

 

Стаття 59. Склад тимчасової контрольної комісії ради та режим її роботи

59.1. Голова тимчасової контрольної комісії, заступник голови та секретар тимчасової контрольної комісії не можуть бути членами однієї депутатської фракції.

59.2. Тимчасова контрольна комісія ради працює в режимі засідань, як правило, закритих.

59.3. Депутати ради, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

 

Стаття 60. Звіт та припинення роботи тимчасової контрольної комісії ради

60.1. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії у відповідних постійних комісіях ради та на пленарному засіданні ради рада приймає рішення щодо завершення роботи такої комісії або доручає їй продовжувати роботу і визначає для цього термін її діяльності.

60.2. Повноваження тимчасової контрольної комісії вважаються припиненими у разі:

60.2.1. прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії;

60.2.2. припинення повноважень ради.

 

РОЗДІЛ IV. ДЕПУТАТИ РАДИ, ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕПУТАТІВ

 

Глава 1. ДЕПУТАТИ РАДИ

 

Стаття 61. Правові засади діяльності депутатів ради

61.1. Порядок діяльності депутата ради, його права, обов'язки та повноваження регламентуються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законами України та цим Регламентом.

61.2. Депутат ради набуває своїх повноважень внаслідок обрання його до ради на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні за виборчими списками від організацій політичних партій у виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами району.

61.3. Повноваження депутата районної ради починаються з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною виборчою комісією в день відкриття першої сесії районної ради і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата районної ради.

61.4. Депутат ради є повноважним і рівноправним членом ради як представницького органу місцевого самоврядування.

61.5. Депутат ради має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення.

 

Стаття 62. Посвідчення та нагрудний знак депутата ради

62.1. Депутату ради після визнання його повноважень надається:

62.1.1. тимчасове посвідчення про реєстрацію депутата ради, видане районною виборчою комісією;

62.1.2. посвідчення депутата ради за підписом голови ради;

62.1.3. депутат може носити нагрудний знак «Депутат районної ради» виготовлення або придбаний за власний кошт.

 

Стаття 63. Форми роботи депутата ради

63.1.     Діяльність депутата в раді включає:

63.1.1. участь у пленарних засіданнях ради;

63.1.2. участь у засіданнях постійних комісій, тимчасових контрольних комісій ради, робочих груп, до яких він обраний, з правом вирішального голосу, а у засіданні будь-яких інших комісій - з правом дорадчого голосу;

63.1.3. виконання доручень ради та її органів;

63.1.4. роботу над проєктами рішень, документами ради та виконання інших депутатських повноважень у складі депутатських фракцій та груп чи індивідуально;

63.1.5. роботу з населенням району та відповідного виборчого округу.

63.2. Депутат ради зобов'язаний зареєструватися і бути присутнім на пленарних засіданнях ради та засіданнях її органів, до яких його обрано.

63.3. Депутат ради як представник територіальної громади та член ради, здійснюючи повноваження відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та Регламенту, повинен дотримуватися загальновизнаних норм моралі й правил депутатської етики, утримуватися від заяв, дій і вчинків, що компрометують його.

Депутат не може виступати від імені усієї ради. Депутат несе персональну відповідальність за зміст своїх виступів, їх правдивість та етичність.

63.4. У разі невиконання депутатом вимог Регламенту, він зобов’язаний надати відповідні пояснення постійній комісії ради, до функціональної спрямованості якої належить розгляд зазначеного питання відповідно до Положення про постійні комісії ради (постійній комісії районної ради з питань законності, регламенту та депутатської етики, діяльності рад та розвитку місцевого самоврядування, зв’язків з об’єднаннями громадян і засобами масової інформації).

63.5. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, членом якої він є, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, рада вживає заходів відповідно до чинного законодавства.

 

Стаття 64. Депутатські фракції та групи

64.1. Депутати ради об'єднуються у депутатські групи та фракції.

64.2. Депутатські фракції формуються на партійній основі депутатами ради, які обрані за списками політичних партій, що за результатами виборів увійшли до складу ради.

64.3. Повна та скорочена назва депутатської фракції може збігатися з назвою відповідної партії.

64.4. Депутат ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Депутатські фракції формуються не менше як 2 депутатами ради на партійній основі.

64.5. Депутатські групи формуються не менше як 5 депутатами ради для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах на основі їх взаємної згоди.

64.6. До складу депутатської групи входять позапартійні депутати ради та депутати, які представляють різні політичні партії. Повна та скорочена назва таких депутатських груп визначається ними самостійно.

64.7. Депутати ради можуть об'єднуватися в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують.

64.8. Депутатські фракції та групи не можуть формуватися для захисту приватних або комерційних інтересів.

64.9. Порядок роботи депутатської фракції та групи, умови вступу депутата ради до депутатської фракції та групи, його виходу чи виключення з неї визначаються цим Регламентом.

 

Стаття 65. Порядок утворення депутатських фракцій та груп

65.1. Депутатські фракції та групи можуть бути утворені в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень (одного скликання) ради.

Кожна депутатська фракція (група) реєструється. Умовою реєстрації є надходження в раду підписаного особисто кожним депутатом, який увійшов до складу депутатської фракції (групи), письмового повідомлення про сформування та копії протоколу установчих зборів депутатської групи (фракції). У письмовому повідомленні зазначаються назва депутатської фракції (групи), її персональний склад та партійна належність членів депутатської фракції (групи), а також прізвища голови депутатської фракції (групи) та її членів. Депутатська фракція (група) зобов’язана інформувати раду про виникнення змін у складі депутатської фракції (групи).

65.2. Голова ради інформує депутатів про реєстрацію такої депутатської фракції (групи), її кількісний склад, голову депутатської фракції (групи) та її членів. Депутатська фракція (група) вважається створеною з моменту оголошення головуючим про це на пленарному засіданні сесії ради..

65.3. Про вступ до депутатської фракції (групи) нових членів голова ради інформує депутатів на підставі письмового повідомлення, що підписується головою депутатської фракції (групи) та новими членами фракції (групи).

Про вихід депутатів з депутатської фракції (групи) головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів на підставі письмової заяви депутата, що виходить з фракції (групи). Про виключення депутата з депутатської фракції (групи) голова ради інформує депутатів на підставі письмового повідомлення, підписаного головою депутатської фракції (групи).

 

Стаття 66. Права депутатських фракцій та груп

66.1. Кожна депутатська фракція та група має гарантоване право на виступ свого представника з кожного питання порядку денного на сесії ради.

66.2. Депутатські фракції та групи можуть об'єднувати свої зусилля з іншими фракціями, групами для створення більшості в раді чи опозиції.

66.3. Жодна депутатська фракція та група не має права виступати від імені усієї територіальної громади району та усієї ради.

 

Стаття 67. Реорганізація, зміни і припинення діяльності депутатських фракцій, груп

67.1. Реорганізація та формування нових депутатських фракцій та груп можуть проводитися протягом повноважень ради із збереженням їх пропорційного представництва в органах ради, за винятком президії ради, чи з відступом від нього відповідно до рішення, прийнятого радою щодо такого представництва.

67.2. Про зміни в складі депутатської фракції та групи її уповноважений представник повідомляє письмово голову ради. Це повідомлення підписує і депутат ради, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник депутатської фракції чи групи, якщо депутата виключено з неї.

  

Глава 2. ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕПУТАТСЬКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

 

Стаття 68. Поняття депутатського запиту, депутатського запитання та депутатського звернення

68.1. Депутати ради відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» мають право на депутатський запит, депутатське запитання та депутатське звернення.

68.2. Депутатський запит - це підтримана радою вимога депутата ради до посадових осіб ради і її органів, сільського, селищного, міського голови до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території району.

68.3. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми під час пленарного засідання ради або засідання постійної комісії. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошеною на сесії ради або надана депутату ради в індивідуальному порядку. Депутатське запитання не включається до порядку денного сесії ради, не обговорюється і рішення за ним не приймається.

68.4. Депутатське звернення - викладена в письмовій формі вимога депутата ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території району щодо здійснення певних дій, вжиття заходів чи надання офіційного роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

 

Стаття 69. Порядок подання та розгляд депутатського запиту

69.1. Депутатський запит може бути внесений депутатом ради або групою депутатів ради попередньо або на пленарному засіданні ради, як правило, у письмовій формі і з питань, які віднесені до відання ради.

69.2. При розгляді депутатських запитів на пленарному засіданні ради головуючий оголошує стислий зміст запиту, кому він адресований та прізвища депутатів, які його підписали.

69.3. Розгляд депутатських запитів, як окреме питання, підлягає обов'язковому включенню (без голосування) до порядку денного пленарного засідання ради.

69.4. У депутатському запиті зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові та посада осіб, до яких направляється запит, коротка назва запиту, суть проблеми та вимог, підпис депутата (депутатів), дата складання. Текст депутатського запиту долучається до протоколу сесії.

69.5. На вимогу депутата (депутатів), які підписали запит, головуючий надає слово для пояснення та додаткового обґрунтування необхідності такого запиту.

69.6. У разі оголошення депутатського запиту в усній формі, виконавчий апарат може підготувати витяг з протоколу пленарного засідання і направити головою ради на розгляд постійної комісії ради.

69.7. По кожному депутатському запиту рада приймає рішення. Депутатські запити, як правило, розглядаються на початку пленарного засідання ради до розгляду основних питань черги денної.

69.8. Депутатський запит, за необхідності, обговорюється на пленарному засіданні ради.

69.9. Рада зобов’язує відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення ради по запиту депутата ради.

 

Стаття 70. Відповідь на депутатський запит

70.1. Орган або посадова особа, до яких направлено депутатський запит, зобов'язані у встановлений чинним законодавством строк надати офіційну письмову відповідь на нього раді і депутату ради.

70.2. Якщо депутатський запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити раду та депутата ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання депутатського запиту.

70.3. Відповідь на депутатський запит, на вимогу депутата, розглядається на пленарному засіданні ради.

70.4. Депутат ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит.

70.5. Посадових осіб, до яких подано депутатський запит, на письмову вимогу депутата, може бути проінформовано про дату та час обговорення радою відповіді на депутатський запит. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому пленарному засіданні ради.

 

Стаття 71. Засади запобігання корупції у раді

71.1. Голова ради, заступник голови ради та депутат ради є особами, уповноваженими на виконання функцій місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

71.2. Депутат ради зобов’язаний не використовувати свої повноваження і становище та пов’язані з цим можливості для одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

71.3. Депутату ради забороняється вимагати, просити, одержувати подарунки безпосередньо або через інших осіб для себе чи близьких йому осіб у зв’язку зі здійсненням ним діяльності, пов’язаної з виконанням функцій місцевого самоврядування. Депутат ради може приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, крім випадків, які передбачені законом, якщо вартість таких подарунків одноразово не перевищує одну мінімальну заробітну плату, встановлену на день прийняття подарунка, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи чи групи осіб протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунок. Рішення, прийняте за участі депутата ради на користь особи, від якої він чи його близькі особи отримали подарунок, вважається таким, що прийнято в умовах конфлікту інтересів, і може бути скасоване чи визнане недійсним у судовому порядку. На ці рішення поширюються положення ст. 67 Закону України «Про запобігання корупції»

71.4. Депутат ради зобов’язаний у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, відмовитись від такої пропозиції, за можливості ідентифікувати особу, яка її зробила, якщо це можливо – залучити свідків, а також письмово повідомити про це спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції.

Якщо депутат ради виявив у своєму службовому приміщенні чи отримав майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок, він зобов’язаний невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт голову ради.

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується депутатом ради та головою ради, або заступником голови ради, або головою постійної комісії, до якої обрано депутата.

Предмети неправомірної вигоди, а також одержані чи виявлені подарунки, зберігаються в раді до їх передачі спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції. У випадку наявності у депутата ради сумнівів щодо можливості одержання ним подарунка він має право письмово звернутися для одержання консультації з цього питання до територіального органу Національного агентства з питань запобігання корупції чи до постійної комісії ради, до функціональної спрямованості якої належить питання запобігання корупції.

71.5. З метою запобігання корупції в раді, її виконавчих органах, комунальних підприємствах, рада затверджує Антикорупційну політику.

71.6. Голова ради, заступник голови ради, депутат публічно повідомляє про конфлікт інтересів, який виник під час участі у пленарному засіданні ради або постійної комісії ради та не бере участі у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідним колегіальним органом.

Якщо неучасть особи, яка заявила конфлікт інтересів, у прийнятті рішення призведе до втрати повноважності ради, то дана особа бере участь у прийнятті радою рішення, за умови публічного самостійного повідомлення про конфлікт інтересів під час пленарного засідання (засідання постійної комісії ради).

Повідомлення про конфлікт інтересів здійснюється під час засідання ради до початку розгляду питання, у вирішенні якого є приватний інтерес шляхом публічного самостійного повідомлення. Таким повідомленням вважається таке повідомлення, яке взяте секретаріатом та головуючим на пленарному засіданні (або головуючим на засіданні постійної комісії) до відома. Повідомлення про конфлікт інтересів обов’язково вноситься до протоколу пленарного засідання (засідання постійної комісії).

Заява головуючого на пленарному засіданні про конфлікт інтересів не позбавляє його обов’язків, визначених цим Регламентом, в частині ведення пленарного засідання.

 

РОЗДІЛ V. ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ РАДИ

 

Стаття 72. Статус та порядок утворення виконавчого апарату ради

72.1. Виконавчий апарат утворюється радою. Виконавчий апарат ради є підзвітним й підконтрольним раді. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням голови ради.

72.2. Діяльність виконавчого апарату ради здійснюється на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положень про відділи районної ради.

72.3. Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова ради.

72.4. Працівники виконавчого апарату ради призначаються на посади, переводяться на інші посади та звільняються розпорядженнями голови ради відповідно до чинного законодавства.

Помічники, консультанти та радники голови ради призначаються на посади та звільняються з посад розпорядженнями голови ради. За рішенням голови ради помічники, консультанти та радники мають право допомагати секретаріату та голові ради у веденні пленарного засідання.

Помічники, консультанти та радники голови ради мають право проводити семінари, тренінги серед депутатів за згодою останніх.

 

Стаття 73. Повноваження виконавчого апарату ради

73.1. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів ради, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, а також асоціаціями органів місцевого самоврядування.

73.2. За дорученням голови ради співробітники виконавчого апарату ради можуть представляти ради у взаємовідносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, асоціаціями місцевого самоврядування та Верховною Радою України, в судах загальної юрисдикції, з об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства.

73.3. За бюджетними призначеннями, визначеними рішенням про районний бюджет, виконавчий апарат ради може бути головним розпорядником коштів.

73.4. Фотографічні копії з оригіналів документів, які підписані головою ради й віднесені до діяльності ради та виконавчого апарату ради, можуть засвідчуватися печатками відділів виконавчого апарату ради та підписами виключно голови ради, заступника голови ради та консультантами й радниками голови ради, які працюють у виконавчому апараті на постійній основі.

73.5. Виконавчий апарат ради може мати інші повноваження, в межах чинного законодавства, які визнаються Положенням про виконавчий апарат ради й затверджуються розпорядженням голови районної ради.

 

РОЗДІЛ VI. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ РАДИ

 

Стаття 74. Офіційний веб-сайт ради

74.1. Рада може мати власний офіційний веб-сайт (веб-сайт, права на який належать Криворізькій районній раді Дніпропетровської області) для висвітлення діяльності ради, презентації Криворізького району в мережі Інтернет, обміну інформацією з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, інформаційної взаємодії з громадськістю та представниками засобів масової інформації.

74.2. Обов’язки по організації збору та забезпеченню розміщення офіційної інформації про діяльність ради на офіційному веб-сайті, наповнення його відповідною інформацією та загальна відповідальність за дотримання умов розміщення інформації та забезпечення програмно-технічної підтримки офіційного веб-сайту ради покладається на виконавчий апарат ради.

74.3. Відкритість роботи ради забезпечується через стабільне і прогнозоване ефективне функціонування офіційного веб-сайту ради, наповнення та порядок адміністрування якого визначаються Положенням про офіційний веб-сайт Криворізької районної ради Дніпропетровської області. Дане Положення затверджується головою ради. Положення має обов’язково визначати посилання на сайт в мережі Інтернет (доменне ім’я) та посади у виконавчому апараті ради, які мають повноваження внесення, редагування або видалення інформації з офіційний веб-сайту ради.

74.4. Для реалізації обов’язків, визначених у п. 74.2 даної статті Регламенту, виконавчий апарат ради має право залучати третіх осіб виключно на умовах договорів.

74.3. Інформація, віднесена до повноважень ради, на сторонніх ресурсах в мережі Інтернет, посилання (доменне ім’я), на які (яких) не визначено Положенням про офіційний веб-сайт Криворізької районної ради Дніпропетровської області (в тому числі в соціальних мережах) не має статус офіційної інформації ради.

74.4. Інформація на офіційному веб-сайті ради викладається державною мовою.

74.5. Документи, які віднесені до діяльності ради, й розміщуються на сайті у вигляді посилань на файли, готуються виконавчим апаратом ради в електронних форматах, адаптованих до пакету офісних додатків Microsoft Office (без підписів посадових осіб) або у вигляді сканованих документів з технологією стискання зображення.

Розміщення на сайті публічної інформації, у вигляді файлів (архівів), які захищено паролем, забороняється.

74.6. Забороняється використовувати веб-сайт ради в цілях, не пов’язаних з діяльністю ради, її виконавчого апарату та структурних підрозділів, з метою отримання прибутку, а також з порушенням законодавства України.

На офіційному веб-сайті ради може бути оприлюднена інформація щодо діяльності інших органів місцевого самоврядування, органів державної влади, які мають свої повноваження на території Криворізького району Дніпропетровської області.

74.7. Рада може володіти додатковими інтернет ресурсами (інформаційними веб-сайтами), діяльність яких направлена на презентацію Криворізького району в мережі Інтернет, обміну інформацією з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, інформаційної взаємодії з громадськістю та представниками засобів масової інформації, підвищення «інвестиційного клімату» територій Криворізького району. Обов’язки по організації збору та забезпеченню розміщення офіційної інформації про діяльність ради на інформаційних веб-сайтах покладається на виконавчий апарат ради або з долученням третіх осіб. Інформація на даних ресурсах (інформаційних веб-сайтах ради, в тому числі сторінок в соціальних мережах) в мережі Інтернет не може сприйматися як офіційна.

 

Голова
Криворізької районної ради
Дніпропетровської області                                                  Віктор Мудрий

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень